Lepingu tingimused

Puhas sõidurõõm

Lepingu tingimused ELMO Rent lühirenditeenuse osutamiseks

1. Üldsätted

1. Käesolevaga sõlmivad Elmo Rent OÜ, registrikood 12994939, asukoht Kivi 12, Paldiski (edaspidi nimetatud Elmo Rent või osapool) ja füüsiline või juriidiline isik (edaspidi nimetatud Klient või osapool), edaspidi ühiselt nimetatud osapooled, elektriautode lühirendi lepingu (edaspidi nimetatud Leping).

2. Lepingus suure algustähega kasutatud mõisted omavad järgmist tähendust:

1. Autoriseerimisvahend – mobiiltelefon või muu tehniline vahend, mille abil tuvastatakse konkreetne Kasutaja, kes alustab Teenuse kasutamist;

2. Eraklient – füüsilisest isikust klient;

3.Esindaja: AS G4S Eesti või AS Ühisteenused, kes on volitatud Elmo Rendi nimel Klientidega suhtlema ja nõudma Kliendilt Lepingulistekohustuste täitmist;

4. E-toiming: Elmo Rendi e-teeninduse või terminalseadme kauduKliendi poolt tehtud tehing või osapoolte poolt sooritatud toiming,mis omab õiguslikult siduvaid tagajärgi;

5. Ettemaks: Elmo Rendi poolt määratud arvelduskontole Teenuseeest ettemaksuna kantud rahasumma;

6. Isikuandmed: Elmo Rendile ja Esindajale Teenuse osutamise käigusteatavaks saanud andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikukohta;

7. Kasutaja: Kliendi poolt määratud füüsiline isik, kes Kliendinõusolekul ja vastutusel kasutab reaalselt Teenust;

8. Kliendiinfo: Esindaja infotelefon Klientide teenindamiseks janõustamiseks;

9. Klient: füüsiline isik, kes on sõlminud Lepingu Teenusekasutamiseks või Äriklient;

10. Koduleht: Elmo Rendi veebileht aadressil www.elmorent.ee;

11. Krediidilimiit: Kliendile kehtiv rahaline piirsumma, mille ulatusesKlient võib kasutada Teenuse kasutamisel krediiti. Krediidilimiitlähtub Kliendi maksekäitumisest ja Teenuse kasutusest.

12. Laadimisvõrk: Eestisse paigutatud elektriautode kiirlaadijad ja Elmo Rendi tavalaadijad, mille asukohad on avalikustatud veebilehel http://elmo.ee/laadimispunktide-vorgustik/;

13. Leping: Elmo Rendi ja Kliendi vahel sõlmitav käesolev kokkulepeTeenuse kasutamiseks koos selle lahutamatute lisadega;

14. Lisateenus: teenus, mida Elmo Rent peab Kliendile temapoolsestLepingu rikkumisest tulenevalt osutama ning mille eest tasub Klientvastavalt Teenuse lisateenuste hinnakirjale;

15. Kasutuskonto: Kliendile Lepinguga antud konto, mille omanikuleElmo Rent osutab Teenust;

16. Kindlustusandja: äriühing, kellega Elmo Rendil on sõlmitud Teenuseosutamiseks kasutatavatele Sõidukitele kindlustusleping;

17. Omavastutus: rahasumma, mille ulatuses vastutab Klientkindlustusjuhtumi korral;

18. Parkimiskorraldus: kinnistu või piiratud asjaõiguse omanikukorraldused ja juhised Sõidukite parkimiseks tema territooriumil;

19. Rendipunkt: Kodulehel fikseeritud asukoht Teenuse kasutamisealustamiseks või lõpetamiseks;

20. Rendisessioon: periood, mille jooksul Klient kasutab aktiivseltTeenust s.t. on kasutamise fikseerinud Autoriseerimisvahendi abil, on avanud Sõiduki ukse ja hakanud Sõidukit kasutama. Sõiduki broneerimisel algab Rendisessioon Sõiduki ukse avamisest, kui Klient avab Sõiduki ukse ja alustab Sõiduki kasutamist 30 minuti jooksul arvates broneeringu algusest, sealjuures algab sellisel juhul Teenuse tasu arvestus ukse avamisele järgnevast 5. minutist. Juhul, kui Klient ei ava Sõiduki uksi ja ei alusta Sõiduki kasutamist 30 minuti jooksul arvates broneeringu algusest, algab Rendissessioon ning Teenuse tasu arvestus 30. minutil arvates broneeringu algusest;

21. Salasõna: Kliendi poolt valitud tähe- ja/või numbrikombinatsioon, mis kinnitab Kliendi identifitseerimist;

22. Sõiduk: Teenuse osutamiseks kasutatav auto või muu sõiduk, sh mootorrattas, roller, mopeed;

23. Teenus: Elmo Rendi poolt Lepingu alusel Klientidele osutatavSõidukite lühirenditeenus;

24. Teenuspakett ehk hinnapakett: fikseeritud Teenuse kogum, millelevastab Elmo Rendi veebilehe hinnakirjas toodud rahasumma;

25. Trahv: rahasumma, mille Klient kohustub tasuma Lepingurikkumise või Teenuse kasutamisega seoses toime pandud õigusrikkumiste eest, sealhulgas Lepingus ning Lepingu lahutamatuks osaks olevas Trahvide nimekirjas fikseeritud trahvid, riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide alusel kehtestatud trahvid (nt viivistasud) ning kolmandate isikute poolt määratud leppetrahvid (nt eraparklate kasutustingimuste rikkumisega seotud trahvid);

26. Äriklient – juriidilisest isikust klient ja füüsilisest isikust ettevõtjast klient, kes on sõlminud Lepingu füüsilisest isikust ettevõtjana.– juriidilisest isikust klient ja füüsilisest isikust ettevõtjast klient, kes on sõlminud Lepingu füüsilisest isikust ettevõtjana.

3. Lepingus mõistetakse mitmuses kasutatud termineid ja mõisteid ka ainsuses, kui Lepingu sisu seda võimaldab, ja vastupidi, ainsuses kasutatud termineid ja mõisteid mõistetakse ka mitmuses, kui Lepingu sisu seda võimaldab.

4. Kliendile osutatakse Lepingu alusel Teenust Eesti Vabariigi territooriumil.

5. Lepingut sõlmides kinnitab Klient, et:

1. on tutvunud ja nõus Lepingus, sh kõigi Lepingu lahutamatuks osadeks olevates dokumentides kehtestatud tingimustega, sh Teenuse hinnakirjaga, Trahvide nimekirja ja määradega ning Lisateenuste hinnakirjaga, need on talle arusaadavad ning ta kohustub Lepingu tingimusi täitma;

2. on esitanud enda kohta tõesed andmed;

3. on järginud kõiki reegleid, protseduure ja kooskõlastusi, mis on ettenähtud Lepingus toodud kohustuste võtmiseks;

4. Ärikliendil on Lepingu sõlmimiseks kõik õigusaktide, põhikirja võimuude dokumentidega antud õigused ja volitused;

5. Eraklient on andnud nõusoleku töödelda Elmo Rendil ja temaEsindajal oma isikuandmeid, sealhulgas ees- ja perekonnanime,isikukoodi, mobiiltelefoninumbrit ning postiaadressi;

6. on andnud Elmo Rendile ja tema Esindajale Lepingu kehtivuse ajaksnõusoleku töödelda Teenuse osutamise käigus teatavaks saavaid andmeid, sealjuures töötleb Elmo Rendi andmeid teeninduslikul ja turunduslikul eesmärgil selleks, et pakkuda Kliendile personaalsemaid, mugavamaid ja soodsamaid lahendusi Teenuse osutamisel;

7. juhul, kui Teenuse kasutamine eeldab Kliendiga seotud andmete edastamist kolmandatele isikutele, kes on seotud konkreetse Teenuse osutamisega, nõustub ta enda kohta andmete edastamisega, mis on otseselt vajalikud soovitud Teenuse kasutamiseks ning nõustub sellisest Teenusest tulenevate võimalike kohustuste täitmisega.

8. Eraklient on nõustunud sellega, et Lepingu rikkumise korral Kliendi poolt, on Elmo Rendil õigus Lepingu sõlmimise ja täitmise käigus Elmo Rendile või Esindajale teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, andmed Lepingulise kohustuse mittetäitmise, sealhulgas võlgnevuse suuruse kohta) edastada kolmandatele isikutele võlgnevuse sissenõudmise eesmärgil.

2. Lepingu ese. Lepingu osad

1. Käesoleva Lepingu esemeks on Elmo Rendi poolt Kliendile Teenuse osutamine kõikide Rendipunktide kaudu.

2. Lepingu lahutamatute osadena käsitletakse muuhulgas Teenusehinnakirja, Trahvide nimekirja ja määrasid, Lisateenuste hinnakirja ja Teenuse kirjeldust, mis on avalikustatud Elmo Rendi Kodulehel.

3. Sõiduki üleandmine ja Rendisessiooni lõpetamine

1. Sõiduk loetakse Kliendi valdusesse üle läinuks, kui Klient alustab Autoriseerimisvahendit kasutades ning Sõiduki ust avades Rendisessiooni.

2. Sõiduk loetakse Elmo Rendile tagastatuks, kui Klient lõpetab Autoriseerimisvahendit kasutades Rendisessiooni, sealjuures Rendisessiooni lõpetamisel fikseerib Elmo Rendi automaatselt Sõiduki geograafilise asukoha ning rakendab vastavalt sellele Rendisessiooni tasu.

4. Kliendi õigused, kohustused ja vastutus

1. Kliendil on õigus:

1. kasutada Teenust vastavalt osapoolte vahel sõlmitud Lepingule, kehtivatele hinnakirjadele, Teenuse kirjeldusele;

2. registreerida Kasutajakonto omanik ja salasõna;

3. kasutada e-teenindust e-toimingute tegemiseks vastavalt sellevõimalustele;

4. laadida Sõidukit laadimiskaardiga töötavas Laadimisvõrgus;

5. saada Esindajalt Lepinguga seonduvat teavet;

6. saada informatsiooni temale kehtestatud Krediidilimiidi kohtaE-teenindusest ja Kliendiinfost;

7. tasuda Elmo Rendile talle tulevikus osutatavate või vahendatavateTeenuste eest Ettemaksu, sh tasuda Ettemaksu Krediidilimiidisuurendamiseks või uuesti avamiseks;

8. taotleda Esindajalt arvete ja muu informatsiooni saamistelektrooniliselt või muul kokkulepitud viisil;

9. esitada Esindajale kirjalikke avaldusi, pretensioone ja ettepanekuidemailile tugi@elmorent.ee, sealjuures on pretensiooni esitamise tähtaeg 10 tööpäeva arvates pretensiooni aluseks oleva sündmuse toimumisest;

10. Leping ettenähtud korras üles öelda, s.h juhul, kui Elmo Rent muudab ühepoolselt Lepingu tingimusi, Teenuse hinnakirja, Trahvide nimekirja ja/või Lisateenuste hinnakirja. Eraklient võib Lepingust taganeda 14 päeva jooksul arvates Lepingu sõlmimisest, sellisel juhul on Eraklient kohustatud Elmo Rendile esitama kirjaliku taganemisavalduse ning tasuma kuni Lepingust taganemiseni kasutatud Teenuse eest;

11. saada teavet tema andmete kasutamise kohta vastavalt kehtivatele õigusaktidele;

12. seoses isikuandmetega (seadusest tulenev õigus) on Erakliendil õigus:1. saada Elmo Rendile ja Esindajalt tema isiku kohta kogutud teavet ja tema kohta käivaid Isikuandmeid;

13. nõuda Elmo Rendilt ja Esindajalt Lepingus ettenähtud juhtudel Isikuandmete töötlemise lõpetamist ning Isikuandmete parandamist ja delikaatsete isikuandmete kustutamist pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole;

14. nõuda kahju hüvitamist, kui Erakliendile on tekkinud kahju seoses tema Isikuandmete töötlemise nõuete rikkumisega Elmo Rendi või Esindaja poolt.

2. Klient on kohustatud:

1. täitma Lepingut;

2. kasutama Sõidukit selleks ettenähtud korras vastavalt Sõiduki sihtotstarbele ja suhtuma Sõidukisse heaperemehelikult;

3. kasutama Sõidukit ainult Eesti Vabariigis;

4. mitte kasutama Sõidukit väljaspool sõiduteed, pukseerimiseks, õppesõiduks, kaubaveoks, teenuse osutamiseks kolmandatele isikutele, loomade veoks, s.h lemmikloomade transpordiks ja autospordivahendina;

5. ühendama Sõiduki Rendisessiooni lõpetades Rendipunktis asuva tava- või kiirlaadijaga ning panema Sõiduki laadima, kui laadija ei ole hõivatud, sealjuures tuleb Sõiduk ajavahemikus 21.00-09.00 ühendada eelistatult tavalaadijaga ning ajavahemikus 09.00-21.00 kiirlaadijaga;

6. tasuma õigeaegselt Teenuse ja Lisateenuste arveid ning maksma Trahve vastavalt Lepingus fikseeritud arvelduste korrale;

7. ise jälgima talle Elmo Rendi poolt kehtestatud Krediidilimiiti. Krediidilimiidi ületamisel on Elmo Rendil õigus piirata või lõpetada Kliendile Teenuse osutamine;

8. juhul, kui ühekordne Rendisessioon ületab 72 tundi, uuendama Rendisessiooni enne kehtiva Rendisessiooni lõppemist;

9. hüvitama Elmo Rendile kogu Lepingu rikkumisega põhjustatud kahju osas, mida Kindlustusandja ei hüvita. Kui Lepingust tulenevalt on teatud asjaolude esinemise risk asetatud Kliendile, vastutab Klient ka juhul, kui ta ei olnud kahju tekkimises süüdi;

10. Juhul, kui Kindlustusandja hüvitab Elmo Rendile kahju, mille eest vastutab käesoleva Lepingu kohaselt Klient, väheneb vastavas osas Kliendi hüvitamiskohustus Elmo Rendi ees;

11. esimesel võimalusel informeerima Elmo Renti järgmistest asjaoludest:

1. oma nime/ärinime, aadressi, kontakttelefoni või teiste Kliendi rekvisiitide muutumisest koos uute andmete esitamisega;

2. Lepinguga seotud kontaktisiku(te) või Kasutaja(te) muutumisest;

3. oma või esindaja isikut tõendava dokumendi vargusest või kaotsiminekust;

4. salasõna, e-teeninduse parooli või mõne teise osapoolte vahelise suhtluse parooli teatavaks saamisest kolmandale isikule;

5. Kliendi kasutuses oleva Autoriseerimisvahendi kaotsiminekust või vargusest;

6. tema suhtes pankrotiavalduse esitamisest või talle pankrotihoiatuse tegemisest;

7. Ärikliendi puhul isiku lõpetamisest, likvideerimis- või sundlikvideerimise menetluse algatamisest;

8. asjaoludest, mis võivad takistada või teha võimatuks Lepingu nõuetekohase täitmise;

12. kasutama Lepingu alusel Teenuse tarbimisel üksnes Elmo Rendi või Esindaja poolt selleks väljastatud paroole vms autoriseerimiseks vajalikke andmeid;

13. mitte andma Autoriseerimisvahendeid kolmandatele isikutele Teenuse kasutamise, osutamise või vahendamise eesmärgil. Klient on kohustatud Elmo Rendi esimesel nõudmisel koheselt rikkumise lõpetama, hüvitama Elmo Rendile sellise tegevusega põhjustatud kahju ning tasuma Elmo Rendile Trahvi Trahvide nimekirjas kehtestatud määras. Elmo Rendil on õigus vastav leppetrahvi nõue Kliendile esitada 6 kuu jooksul alates päevast, mil Elmo Rent sai teada Kliendi poolt käesoleva punkti rikkumisest;

14. teavitama Esindajat häiretest Teenuse kasutamisel sh Sõiduki tehnilistest probleemidest

3. Kui Klient teatab Elmo Rendile või Esindajale Lepingu punktis 4.2.11 fikseeritud andmete muutustest, kannab Elmo Rent Kliendi avalduses toodud aadressi, kontakttelefoni või teiste juriidiliste rekvisiitide muudatused Elmo Rendi andmebaasi hiljemalt avalduse laekumisele järgneva viie (5) tööpäeva jooksul.

4. Kui Klient ei ole teatanud Elmo Rendile või Esindajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Lepingus fikseeritud kontaktandmete või teiste rekvisiitide muutustest, loetakse Elmo Rendi andmebaasi kantud andmete järgi edastatud dokumendid ja teave (saadetud arved, võlanõuded vms) Kliendi poolt kättesaaduks.

5. Klient on kohustatud järgima kõiki kohalduvaid õigusakte, sealhulgas:

1. täitma Liiklusseadust;

2. Teenuse kasutamise ajal omama vastava kategooria sõidukikehtivat juhtimisõigust tõendavat dokumenti, sealjuures ei tohijuhiluba olla piiratud juhtimisõigusega;

3. täitma parkimisalal kehtivat Parkimiskorraldust;

4. enne igakordset väljasõitu veenduma Sõiduki korrasolekus jajälgima seda teel olles (LS § 33 lg 2 p 2);

5. on Klient kohustatud tasuma Rendisessiooni käigus saadud liiklus-ja parkimistrahvid ning viivistasu otsused ja muud Sõidukiga liiklemisega seotud rikkumiste eest esitatud nõuded. Kui Elmo Rent täidab eelnimetatud nõuded Kliendi eest, on Elmo Rendil õigus nõuda tasutud summade hüvitamist Kliendilt ning lisaks sellele ka Trahvi vastavalt Trahvide nimekirjale. Kui Klient saab Rendisessiooni käigus liiklus- või parkimistrahvi, peab ta sellest Esindajat Rendisessiooni lõppedes informeerima. Informeerimiskohustuse täitmata jätmise korral on Elmo Rendil õigus nõuda Kliendilt Trahvi võrdses summas käesolevas punktis viidatud Trahviga.

6. Klient on kohustatud tagama Sõiduki heakorra ja tehnilise seisundi, sealhulgas:

1. Sõiduki kasutamise alustamisel üle vaatama sõiduki seisukorra ning prügi või muude Sõiduki juurde mittekuuluvate esemete leidmisel Sõidukist, samuti Sõiduki kahjustuste (sh oluline määrdumine, katkised osad) avastamise korral teavitama sellest viivitamatult Elmo Renti. Kui Klient eelnimetatud teavitust ei esita, vastutab Klient Sõiduki kahjustuste ja koristamata jätmise eest;

2. tagastama Sõiduki tehniliselt samas seisukorras kui Sõiduk oli Rendisessiooni alustamisel;

3. Rendisessiooni lõpetamisel mitte jätma Sõidukisse isiklikke esemeid ja prügi ning lukustama uksed;

4. Rendisessiooni lõpetamisel on Klient kohustatud veenduma, et Sõiduki mootor ei töötaks, aknad ja uksed oleks suletud ja kolmandatel isikutel puuduks Sõidukile juurdepääs;

5. Sõidukis mitte suitsetama;

7. Juhul, kui Klient ei ole taganud Sõiduki punktis 4.6 nimetatud heakorda ja tehnilist seisundit, on Klient kohustatud:

1. hüvitama Sõiduki kaotatud, purunenud või vigastatud osademaksumuse, mida ei ole Kindlustusandja hüvitanud sõiduki vabatahtliku kindlustuslepingu või muu kindlustuslepingu alusel;

2. tasuma purunenud rehvi remondikulud hinnakirjas toodud summas ühe purunenud rehvi kohta või juhul kui rehvi ei ole võimalik taastada, siis kuni kahe uue rehvi soetamiskulud;

3. juhul, kui Sõiduki salong on Rendisessiooni ajal oluliselt määrdunud, hüvitama Elmo Rendil selle puhastamise ning Rendisessiooni eelse seisukorra taastamise kulud, s.h keemilise puhastuse kulu.

8. Kliendi kohustused rikete, kahjustuste, avarii või valduse kaotuse korral

1. Rendisessioonil tekkinud Sõiduki riketest ja vigastustest on Klient kohustatud Esindajat viivitamatult teavitama ning lõpetama koheselt Sõiduki kasutamise, sealjuures ei tohi Klient Sõiduki juurest enne lahkuda, kui Esindaja on andnud selleks selgelt loa. Lisaks peab Klient Esindajale edastama allkirjastatud seletuskirja, mis sisaldab temapoolset toimunu kirjeldust.

2. Klient on kohustatud viivitamatult teavitama Esindajat Sõiduki kahjustustest, avariist, röövimisest, kelmusest, vargusest või muust asjaolust, mis on seadnud või seab ohtu Sõiduki. Samuti on Klient kohustatud antud punktis nimetatud juhul viivitamatult teavitama ka vastavalt politseid ja/või päästeteenistust.

3. Liiklusõnnetuses Sõidukiga osalenud Klient peab liiklusõnnetuse toimumise järgselt täitma kõiki liiklusõnnetust reguleerivaid liiklusseaduse sätteid.

4. Liiklusõnnetuse korral tuleb viivitamatult kutsuda sündmuskohale Elmo Rent. Lisaks on Klient kohustatud sündmuskohale kutsuma politsei, et fikseerida liiklusõnnetus või täita nõuetekohaselt blanketi “Teade liiklusõnnetusest“, mis on paigutatud Sõiduki kindalaekasse. Blanketi “Teade liiklusõnnetusest“ või politsei poolt sündmuskohal koostatud dokumentatsiooni koopia mitte esitamisel Elmo Rendile, hüvitab Klient liiklusõnnetusega tekkinud varalise kahju koguulatuses Elmo Rendile.

9. Kliendi vastutus

1. Klient vastutab Rendisessiooni kestel Teenuse osutamiseks kasutatava Sõiduki heakorra eest.

2. Kliendi Rendisessiooni vältel kannab Klient Sõiduki juhuslikuhävimise või Sõiduki ja selle seadmete kahjustumise riski ning on kohustatud hüvitama kõik kahjud, mida ei ole Kindlustusandja hüvitanud Sõiduki vabatahtliku kindlustuslepingu või muu kindlustuslepingu alusel.

3. Klient vastutab Parkimiskorralduse või Liiklusseaduse või muust Sõiduki liiklemisega seotud rikkumisest tingitud nõuete tasumise (liiklustrahvid, viivistasud, leppetrahvid) eest.

4. Klient kinnitab, et ta on teadlik, et Sõidukile kahju tekkimisel on tema Omavastutuse summaks Lisateenuse hinnakirjas nimetatud summa. Rikkudes Lepingust tulenevaid kohustusi võib Kliendi vastutus ulatuda ka 100%-ni Sõiduki maksumusest.

5. Klient vastutab Sõiduki Lepingule vastava kasutamise ja Teenuse kohta esitatud arvete õigeaegse tasumise eest ka juhul, kui Kliendi Autoriseerimisvahendit kasutab kolmas isik.

6. Klient vastutab Rendisessiooni kestel ka Sõidukisse paigaldatud tavalaadimiskaabli ja Teenuse kirjelduse punktis 3.2 nimetatud liiklusohutuspaketi säilimise ja asjakohase kasutamise eest, nimetatud esemete kahjustumisel või kadumisel Sõidukist, on Klient kohustatud hüvitama Elmo Rendile sellega tekkinud kahju.

5. Elmo Rendi õigused ja kohustused

1. Elmo Rendil (s.h Esindajal punktides 5.1.1, 5.1.6, 5.1.8, 5.1.10, 5.1.11 toodud õigused) on õigus:

1. nõuda Kliendilt kõigi Lepingus fikseeritud kohustuste täitmist;

2. ühepoolselt muuta Lepingus sätestatud Teenuse kirjeldust,teavitades sellest Kliente Lepingus sätestatud korras;

3. ühepoolselt kehtestada ja muuta Teenuse ning Lisateenuste hinnakirja ja tingimusi ning Trahvide nimekirja ja määrasid,teavitades sellest Kliente Elmo Rendi Kodulehe kaudu;

4. osutada Kliendile Teenuse pakkumisel ühekordseid, lühiajalisi võiperioodilisi soodustusi või korraldada tarbijamänge ja kampaaniadElmo Rendi poolt sätestatud tingimustel;

5. ühepoolselt alustada ja/või muuta Teenuse pakkumist ja/võilõpetada Teenuse pakkumine, teatades sellest Kodulehe kaudu; fikseerida ja säilitada Teenuse osutamiseks kasutatavate Sõidukite teekonnad GPS seadmete abil selliselt, et Sõidukite teekonnad on elektrooniliselt taasesitavad vähemalt ühe aasta jooksul arvates teekonna läbimisest;

6. muuta Rendipunkte teavitades sellest Kliente Elmo Rendi Kodulehe kaudu;

7. piirata Teenuse osutamist Lepingus või seaduses toodud korras;

8. öelda Leping üles Lepingus toodud korras;

9. Lepingu rikkumise korral töödelda ja edastada Kliendi Lepingut ningisikut puudutavaid andmeid kolmandatele isikutele sissenõudmismenetluse läbiviimiseks, tagades vastavuse andmetöötluse suhtes kehtivatele õigusnormidele;

10. nõuda Kliendilt võlgnevuse sissenõudmisega kaasnenud kulutuste hüvitamist.

2. Elmo Rendi õigused Lepingu sõlmimisel:

1. Elmo Rendil on õigus nõuda Lepingu sõlmimisel Ettemaksu, kuitema hinnangul on vajalik tagada maksekohustuse täitmine ElmoRendi ees.

2. Elmo Rent võib keelduda Lepingu sõlmimisest ja Lepinguühepoolselt erakorraliselt üles öelda, kui:

1. isik ei esita tema identifitseerimiseks või temale teadeteedastamiseks vajalikke andmeid;

2. isik andis Lepingu sõlmimisel ebatõeseid või puudulikkeandmeid, s.h ilmneb, et Erakliendil või Kasutajal puudub kehtiv vastava kategooria sõiduki juhiluba; puuduvad kehtivad juhiload;

3. füüsiline isik on alla 18-aastane või ta on piiratud teovõimega ning tal puudub seadusliku esindaja nõusolek;

4. isiku suhtes toimub pankrotimenetlus või Äriklient on likvideerimisel.

3. Elmo Rendi esitab viie (5) tööpäeva jooksul arvates punktis 5.2.2 nimetatud asjaolude ilmnemisest asjakohases iseteeninduskeskkonnas teatise Lepingu sõlmimisest keeldumise või erakorralise ülesütlemise kohta.

4. Elmo Rent alustab Teenuse osutamist üldjuhul samal tööpäeval, kuid mitte hiljem kui viie (5) tööpäeva jooksul Lepingu sõlmimisest, kui osapooled ei ole kokku leppinud teisiti. Kui Kliendi poolt esitatud andmete kontrollimisel ilmnevad puudused, lahknevused või muud takistavad asjaolud, on Elmo Rendil õigus pikendada Teenuse avamise tähtaega ning taotleda avastatud puuduste kõrvaldamist, millest Elmo Rent või Esindaja informeerib Klienti. Elmo Rendil on õigus Leping üles öelda, kui Klient ei kõrvalda esinenud puudusi määratud tähtajaks.

5. Elmo Rent on kohustatud ise või Esindaja kaudu:

1. täitma lepingut;

2. osutama Klientidele Teenust vastavalt sõlmitud Lepingu tingimustele ja edastama Kliendile Esindaja kaudu regulaarselt arveid vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele. Arve esitatakse iga Teenuse osutamise sessiooni kohta esimesel võimalusel (1 tunni kuni 3 päeva jooksul);

3. võimaldama Kliendile informatsiooni temale kehtestatudKrediidilimiidi kohta e-teeninduse, Kliendiinfo ja esindusekaudu ja/või Kliendile saadetud Teenuse arvel;

4. väljastama Kliendi soovi korral Esindaja kaudu talle teavetTeenuse, selle põhitingimuste, hinnakirjade ja esitatud arvetekohta;

5. korraldama Kliendilt ööpäevaringse hooldus- ja rikketeadetevastuvõtmise Kliendiinfo kaudu ning tagama Esindaja poolt teabeandmise Kliendile Teenuse kasutuse juhiste kohta või ilmnenud rikke kõrvaldamise oletatavast tähtajast;

6. informeerima Kliente Elmo Rendi ja Esindaja rekvisiitide, Teenuse, Teenuse hinnakirja, Trahvide nimekirja, Lisateenuste hinnakirja, Teenuse kirjelduse muudatustest Kodulehe kaudu;

7. läbi vaatama Kliendi kirjalikud kaebused hiljemalt 15 (viieteistkümne) ja muud ettepanekud ning avaldused hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates nende saabumisest Elmo Rendile;

8. hoidma saladuses andmeid Kliendi kohta ning tagama andmete saladuses hoidmise Esindaja poolt, mis on Elmo Rendile ja Esindajale teatavaks saanud Teenuse osutamise käigus, ning avaldama neid üksnes Kliendi nõusolekul, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest või andmete avaldamise õigus tuleneb Lepingust;

9. tagastama Kliendile Lepingu ülesütlemisel või lõppemisel Kliendi poolt tasutud Ettemaksu kasutamata osa.

6. Elmo Rendi vastutus Sõiduki rikke korral

1. Elmo Rent ei vastuta otseste ega kaudsete kahjude eest, mis võivad Kliendile tuleneda Sõiduki rikkest, mis on tekkinud enne Rendisessiooni või selle ajal ning kui seoses eelnevaga Rendisessioon katkeb või viibib.

6. Arvelduste kord

1. Elmo Rendi Teenuse tasude konkreetsed suurused ja Teenuse hinnapaketid, samuti Lepingu rikkumise korral Elmo Rendile tasumisele kuuluvate Trahvide määrad ning Lisateenuste hinnad on fikseeritud Lepingu lahutamatute osadena ning kättesaadavad Kodulehel, osapooled kohustuvad juhinduma Teenuse osutamise ajal kehtivatest hinnakirjadest ning Trahvide nimekirjast.

2. Kliendile osutatakse Teenust krediidipõhimõttel. Kliendil on õigus kasutada Teenust Krediidilimiidi ulatuses. Klient kohustub tasuma Teenuse eest vastavalt punktis 6.1 nimetatud hinnakirjadele ning esitatud arve(te)le, kui osapooled ei lepi kokku teisiti. Elmo Rendil on õigus nõuda Kliendilt Ettemakse tasumist Lepingus toodud korras.

3. Elmo Rendil on õigus võimaldada Kliendile Elmo Rendi Kodulehel fikseeritust erinevat Krediidilimiiti või osutada Teenust rahaliste piiranguteta. Elmo Rendil on õigus jätkata Teenuse osutamist Krediidilimiidi ületamisel.

4. Kliendile esitatakse arve (krediitkaardimakse- või ettemaksuarve), milles näidatakse eraldi igale Kasutajakontole osutatud Teenus, Lisateenused ning nende maksumus ja/või tasumisele kuuluvad Trahvid ja muud maksed. Arve maksetähtaeg on üldjuhul kuni 3 kalendripäeva. Esindaja saadab Kliendile arve Lepingus märgitud Kliendi e-posti aadressile või muul osapoolte vahel kokkulepitud viisil.

5. Arve loetakse tasutuks, kui kogu arvel esitatud rahasumma on Elmo Rendile laekunud.

6. Kliendil on õigus sõlmida Teenuse eest tasumiseks e-arve püsimakse leping pangaga ning kasutada tehnilise võimaluse tekkimisel krediitkaardimakse võimalus. Klient vastutab arve tasumiseks piisavate vabade rahaliste vahendite olemasolu eest e-arve püsimakse lepinguga seotud pangakontol või krediitkaardil.

7. Klient ei vabane Teenuse eest tasumise kohustusest, kui ta ei ole väljastatud arvet kätte saanud. Klient on kohustatud koheselt teavitama Esindajat, kui ta ei ole arvet kätte saanud hiljemalt Teenuse osutamisele järgneva 5. päeva jooksul. Kliendil on võimalus saada teavet arve suuruse kohta Elmo Rendi e-teenindusest.

8. Elmo Rendil on õigus Kliendilt nõuda viivist arvete tasumisega hilinemise eest. Viivist arvestatakse maksetähtajale järgnevast kalendripäevast 0,15% tasumata summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest. Tarbijakrediidilepingute puhul lähtub Elmo Rendi viivise sissenõudmisel VÕS §-dest 94 ja 113.

9. Kui Klient vaidlustab arve, esitades Elmo Rendile kirjalikus vormis pretensiooni arve kohta, siis Elmo Rent vaatab esitatud pretensiooni läbi 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul. Arve maksetähtajaks tasumata jätmise korral on Elmo Rendil õigus Teenuse kasutamist piirata.

10. Juhul, kui Klient on tasunud Teenuse eest Ettemaksu, tehakse tasaarveldus Kliendile osutatud Teenuse eest järgnevatel arveldusperioodidel.

11. Elmo Rendil on õigus nõuda Kliendilt Lepingu kestuse ajal Ettemaksu juhtudel, kui Kliendi krediidivõimelisus ei ole piisav või kui Klient on rikkunud Lepingut. Kui Klient on tasunud edaspidi kuue (6) kuu jooksul nõuetekohaselt kõik esitatud arved, võib Elmo Rent täiendavatest Ettemaksu nõuetest loobuda.

12. Lepingu lõppemisel tagastab Elmo Rent Kliendi kirjaliku taotluse alusel Ettemaksu, mis ületab Kliendi poolt kasutatud Teenuse arveid. Nimetatud summa kannab Elmo Rent Kliendi avalduse alusel ülekandega Kliendi pangakontole hiljemalt ühe (1) kuu jooksul Lepingu ülesütlemisest. Elmo Rent ei tagasta allpooltoodud tingimustel Lepingu sõlmimisel tasutud Ettemakset, kui Lepingu sõlminud isik:

1. esitas teadvalt ebatõeseid, mittekehtivaid andmeid või võltsitud dokumente; või

2. esines ilma volitusteta teise isiku nimel.

13. Lepingu ülesütlemisel esitab Elmo Rent Kliendile lõpparve hiljemalt ühe(1) kuu jooksul pärast Lepingu lõpetamise kokkuleppe vormistamist. Lõpparve tuleb tasuda hiljemalt arvel märgitud maksetähtajaks.

7. Teenuse osutamise piiramine

1. Teenuse osutamise piiramine võib toimuda Kliendi või Elmo Rendi algatusel. Teenuse osutamise piiramise ajal võib Elmo Rent jätkata Kliendile kuutasu arvestamist, kui Klient on valinud vastava hinnapaketi.

2. Kliendil on õigus taotleda Elmo Rendilt oma Kasutajakontole Teenuseosutamise piiramist. Elmo Rent piirab Teenuse osutamist Kasutajakontole alates vastava avalduse saamise päevale järgnevast tööpäevast või avalduses soovitud päevast, kui see on eelnimetatud tööpäevast hilisem. Avalduses tuleb ära näidata soovitud Kasutajakonto Teenuse osutamise piiramise tähtaeg.

3. Autoriseerimisvahendi varguse korral tuleb Kliendil koheselt Esindajale esitada Teenuse osutamise piiramise avaldus. Kuni Teenuse osutamise piiramiseni vastutab Klient tema Autoriseerimisvahendiga seotud ja osutatud Teenuse tasumise eest. Kirjeldatud asjaolude esinemisel piirab Esindaja Teenuse osutamist soovitud numbrile erandkorras ka Kliendi suulise teate alusel. Suulise teate vastuvõtmisel on Esindajal õigus esitada Kliendile andmebaasi info põhjal küsimusi Teenuse osutamise piiramist taotleva Kliendi kohta, et kontrollida isikusamasust.

4. Elmo Rent võib piirata Kliendile Teenuse osutamist, kui see on vajalik Teenuse rikke kõrvaldamiseks, Sõidukite või Laadimisvõrgu remondiks või hoolduseks, millest Elmo Rent teavitab Kliente eelnevalt Kodulehel.

5. Elmo Rent võib piirata Kliendile Teenuse osutamist allpooltoodud asjaolu(de) lahendamiseni eelkõige, kui:

1. Kliendile osutatud Teenuse maksumus ületab temale kehtiva Krediidilimiidi;

2. Klient on hilinenud temale osutatud Teenuse eest tasumisega üle 3 (kolme) kalendripäeva;

3. Kliendi suhtes toimub pankrotimenetlus või on algatatud Ärikliendi likvideerimis- või sundlikvideerimise menetlus;

4. Klient ei ole teatanud Elmo Rendile oma postiaadressi või teiste rekvisiitide muutumistest, samuti kui Kliendi arve(d) tagastatakse Elmo Rendile märkega, et Klient ei asu antud aadressil, keeldub posti vastu võtmast vms;

5. Klient on Teenuse kasutamisega häirinud teisi Teenuse kasutajaid, häirinud Teenuse toimimist, Laadimisvõrgu ja sellega seotud seadmete funktsionaalsust;

6. ilmneb, et Lepingu sõlminud isikul puudusid volitused Lepingu sõlmimiseks;

7. Lepingu sõlmimisel või hiljem on Klient esitanud Elmo Rendile ebaõigeid andmeid;

8. Elmo Rendile on saanud teatavaks, et isik kasutab ebaseaduslikult omandatud Autoriseerimisvahendit;

9. Elmo Rendile on saanud teatavaks, et keegi kolmas isik kasutab Kliendi huvide vastaselt Teenust;

10. piiramine tuleneb õigusaktidest.

6. Elmo Rent võib piirata Kliendile Teenuse osutamist ja keelduda Kliendile krediidi põhimõttel Teenuse osutamisest pärast Kliendi poolt tasutud Ettemaksu realiseerimist, kui Klient on olnud eelnevalt Elmo Rendile võlgu tema nimel sõlmitud Lepingu alusel, tasunud korduvalt arveid viivitamisega või on alust kahelda Kliendi maksejõulisuses.

7. Lepingu punktides 7.4. või 7.5. toodud asjaolude äralangemisel taastab Elmo Rent Kliendile Teenuse osutamise 2 (kahe) tööpäeva jooksul, kui Lepingut ei ole vahepeal lõpetatud.

8. Lepingu ülesütlemine ja lõpetamine

1. Lepingu lõpetamine võib toimuda Kliendi või Elmo Rendi algatusel võiosapoolte kirjalikul kokkuleppel.

2. Kliendil on õigus Leping selles toodud tingimustel üles öelda. Kliendil onõigus Leping ette teatamata üles öelda igal ajal. Lepingu ülesütlemisekson Klient kohustatud esitama Elmo Rendile vastava kirjaliku avalduse.

3. Lepingu ülesütlemise avalduse saamisel lõpetab Elmo Rent Kliendile Teenuse osutamise hiljemalt avalduse saamisele järgneva tööpäevajooksul, kui osapooled ei lepi kokku teisti.

4. Elmo Rendil on õigus lõpetada Teenuse osutamine Kliendile, teatadessellest Kliendile kirjalikult või tema sidevahendi kaudu vähemalt 1 (üks)kalendrikuu ette.

5. Lepingu ülesütlemine ei vabasta Klienti kohustusest tasuda hilisemadarved enne Lepingu ülesütlemist kasutatud Teenuse eest.

9. Vastutus

1. Elmo Rent poolt Lepingu süülise rikkumise korral on Kliendil õigus nõuda Elmo Rendilt talle rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju hüvitamist. Elmo Rent ei ole vastutav mistahes muude Kliendil tekkida võivate kahjude eest ega ole kohustatud hüvitama saamata jäänud tulu, katkenud äritegevusega seotud kulu või kasumi vähenemist või muid sarnaseid kahjusid.

2. Osapool ei vastuta oma Lepingust või õigusaktist tuleneva kohustuse rikkumise eest, kui osapool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida osapool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Kui vääramatu jõu tulemusena on osapoole võime Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks ainult osaliselt mõjutatud, vastutab osapool nende kohustuste täitmise eest, mille täitmist vääramatu jõud ei takistanud.

3. Klient vastutab Teenuse kasutamise tulemusena Elmo Rendile tekitatud varalise ja mittevaralise kahju eest.

10. Lõppsätted

1. Lepingus on ette nähtud kõik lepingu tingimused ning Lepingu osaks eiloeta Poolte varasemaid tahteavaldusi ega kokkuleppeid, mis ei sisalduLepingus (välistav tingimus).

2. Viivitus Lepingust tuleneva õiguse maksmapanekul või kohustusetäitmisel ei tähenda sellest õigusest ja kohustusest loobumist; ühegi õiguse eraldi või osaline maksmapanek või teostamine ei välista selle õiguse maksmapanekut või teostamist muus osas ega muu õiguse ja/või kohustuse teostamist.

3. Lepingu üksiku sätte kehtetus ei vabasta Pooli Lepingu teiste sätetetäitmise kohustusest ning ei too kaasa kogu Lepingu või Lepingu teiste sätete kehtetust. Sätte kehtetuse ilmnemisel teevad Pooled oma parimad jõupingutused sätte asendamiseks selliselt, et asendatud säte täidaks võimalikult suures ulatuses eesmärki, mis oli kehtetul sättel.

4. Lepingu ja selle lisadega reguleerimata küsimustes juhinduvad osapooled kehtivatest õigusaktidest. Seaduste muutumisel muudetakse sellest tuleneva vajaduse korral Lepingut põhimõttel, et osapoolte kohustuste ulatus ja maht jääksid võimalikult samaks. Sama põhimõte kehtib ka siis, kui mõni üldtingimuste säte peaks osutuma tulevikus kehtetuks.

5. Elmo Rendil on õigus muuta Lepingus sätestatud Teenuse kirjeldust, Teenuse hinnakirja, Lisateenuste hinnakirja ja Trahvide nimekirja ning määrasid. Muudatustest teavitatakse Elmo Rendi Kodulehel või muul mõistlikul viisil vähemalt 15 (viisteist) päeva enne muudatuste kehtima hakkamist. Eelpoolnimetatud etteteatamise tähtaega ei kohaldata eelnimetatud hinnakirjade või Trahvide nimekirja muudatuste puhul, millega kaasneb Teenuse hinnalangus, Trahvide summa vähendamine või uute teenuspakettide lisandumine Teenuse hinnakirja. Informatsiooni muudatuste kohta saab Elmo Rendi Kodulehelt.

6. Kui Klient ei ole nõus Lepingu punktis 10.5. nimetatud tingimuste muutmisega, on tal 15 (viieteist) päeva jooksul alates muudatuste kohta teate avaldamisest võimalus Leping(ud) üles öelda. Kui Klient 15 (viietest) päeva jooksul alates tingimuste muutmise kohta teate avaldamisest ei ütle Lepingut üles, siis loetakse, et ta on vaikimisega avaldanud oma tahet vastavate muudatuste aktsepteerimiseks ja tunnistanud seega, et ei oma tingimuste muudatuste suhtes pretensioone. Lepingu punktis 10.5 nimetatud tingimused muutuvad Lepingu lahutamatuks osaks ja osapooltele kohustuslikuks alates nende jõustumise päevast.

7. Lepinguga seonduv osapoolte vaheline teabevahetus toimub Kliendi poolt Elmo Rendile esitatud kontaktandmete kaudu.

8. Lepingu täitmisest, muutmisest või lõpetamisest tulenevad eriarvamused ja vaidlused lahendavad osapooled eelkõige läbirääkimiste teel. Lepingust tulenevad vaidlused, mida osapooled ei suuda lahendada osapoolte kokkuleppel, kuuluvad lahendamisele Harju Maakohtus Eesti Vabariigi õigusaktide alusel. Eelnimetatu ei välista osapoolte õigust esitada avaldus maksekäsu kiirmenetluses vastavalt nimetatud menetluse kohta sätestatud kohtualluvusele.

9. Pooled kinnitavad, et on Lepingu ja selle lahutamatud lisad hoolikalt läbi lugenud, et kõik tingimused on arusaadavad ja üheselt mõistetavad.

10. Lepingumuutmisekokkuleppedonkehtivadüksnesjuhul,kuineedon sõlmitud kirjalikus vormis, v.a punktis 10.5 nimetatud muudatused.

11. Leping jõustub selle allakirjutamisel Poolte poolt.