Kehtib alates 25.05.2018

 

1. Andmekaitsetingimuste sisu

Andmekaitsetingimustes kliendile selgitame ja kirjeldame ELMO Rent AS-s (edaspidi „Meie“) kehtivat kliendi (edaspidi „Teie“) isikuandmete töötlemise korda.

Andmekaitsetingimustes anname ülevaate järgnevast:

(1) Meist kui isikuandmete vastutavast töötlejast (punkt 2);

(2) Milliseid isikuandmeid Me töötleme? (punkt 3);

(3) Millisel eesmärgil Me isikuandmeid töötleme? (punkt 4);

(4) Millisel õiguslikul alusel Me isikuandmeid töötleme? (punkt 5);

(5) Millised on Teie õigused seonduvalt isikuandmetega? (punkt 6);

(6) Millised isikuandmete turvalisusmeetmeid Me rakendame? (punkt 7);

(7) Mida teha isikuandmete rikkumise korral? (punkt 8);

(8) Kellele avalikustame isikuandmeid? (punkt 9);

(9) Kui kaua säilitame isikuandmeid? (punkt 10).

Meil kehtivad üldised põhimõtted ja väärtused isikuandmete töötlemisel ning „küpsistega“ seonduv on toodud Andmekaitse reeglites.

 

2. Meist / Vastutav töötleja

Isikuandmete vastutav töötleja on Elmo Rent AS, registrikood 12994939, asukoht Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Kivi tn 12, 78605, e-post: info@elmorent.ee 

3. Milliseid isikuandmeid Me töötleme?

Töötleme Teie järgnevaid isikuandmeid:

(1) isiklikud andmed, näiteks nimi, isikukood, sünniaeg;

(2) kontaktandmed, näiteks aadress, meiliaadress, telefoninumbrid;

(3) ärikliendi kontaktisikute andmed, näiteks nimi, ametinimetus, suhtluskeel;

(4) Meie teenuste kasutamisega seotud andmed, näiteks teave teenuste kasutamise, ostmise ja tühistamise kohta;

(5) makseandmed, näiteks konto number, maksekaardi andmed, andmed valitud makseviisi ja maksekäitumise (sh makseviivituste) kohta;

(6) tagasisideandmed Meile, näiteks Teie rahuloluandmed ja kommentaarid Meie teenuste kohta;

(7) „Küpsiste“ andmed, mis võimaldavad Meil kaardistada ja meelde jätta erinevaid tegevusi, toiminguid ja eelistusi, mis on seotud Teiega või Teie käitumisega Meie veebilehel. Näiteks veebilehitseja tüüp ja versioon, IP-aadress, veebilehe külastamise sessiooni pikkus ja aeg, külastatud lehed ning demograafiline teave, nagu kasutatava keele eelistus ja asukoht.

 

4. Millisel eesmärgil Me isikuandmeid töötleme?

Me töötleme isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

(1) Teie ja Meie vahel sõlmitud lepingu täitmiseks, s.h lepingu ettevalmistamiseks ja sõlmimiseks, lepingust tulenevate õiguste realiseerimiseks ning lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks;

(2) õigusaktidest tulenevate õiguste realiseerimiseks ja kohustuste täitmiseks;

(3) Teiega suhte hoidmiseks ja arendamiseks;

(4) Meie äritegevuse ja klienditeeninduse arendamiseks, sh Meie veebilehe kasutamise hõlbustamiseks, autorendiga seotud valikute ja soovide jälgimiseks ja analüüsimiseks;

(5) Meie teenuste seotud pakkumiste edastamiseks;

(6) Meie püsikliendiprogrammiga seotud tegevusteks, sh soodustuste registreerimiseks.

 

5. Millisel õiguslikul alusel Me isikuandmeid töötleme?

Töötleme isikuandmed kooskõlas Eestis kehtivate õigusaktide nõuetega.

Peamiselt töötleme isikuandmeid Teiega sõlmitud lepingut täitmiseks (andmekaitsetingimuste punktid 4(1) ja 4(6)), juriidilise kohustuse täitmiseks (andmekaitsetingimuste punkt 4(2)) ning Meie õigustatud huvi alusel (andmekaitsetingimuste punktid 4(3), (4) ja 4(5)).

Töötleme isikuandmeid nii vastutava töötlejana kui volitatud töötlejana. Töötleme isikuandmeid vastutava töötlejana eelkõige siis, kui oleme isikuandmed saanud otse Teilt. Volitatud töötlejana töötleme isikuandmeid eelkõige siis, kui oleme saanud isikuandmed Meie lepingupartnerilt.

 

6. Millised on Teie õigused seonduvalt isikuandmetega?

Teil on oma isikuandmetega seonduvalt muuhulgas järgmised õigused:

(1) Õigus isikuandmetega tutvuda – õigus teada, milliseid andmeid Me Teie kohta säilitame ja kuidas neid töötleme, sh õigus teada töötlemise eesmärki, isikuid, kellele isikuandmeid avalikustame, teavet automatiseeritud otsuste tegemise kohta ning õigus saada oma isikuandmetest koopiaid.

(2) Õigus isikuandmete parandamisele – õigus nõuda ebapiisavate, puudulike või väärate isikuandmete parandamist.

(3) Õigus isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Teil on õigus nõuda, et Me kustutaksime Teie isikuandmed (nt kui isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, millega seoses on need kogutud). Meil on õigus keelduda isikuandmete kustutamisest kui isikuandmete töötlemine on vajalik Meie juriidilise kohustuse täitmiseks, sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks, kaitsmiseks või avalikes huvides.

(4) Õigus töötlemise piiramisele – Teil on õigus teatud juhtudel keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite isikuandmete töötluse osas).

(5) Õigus esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada Meile oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid, kui Teie isikuandmete töötlemine toimub Meie õigustatud huvist või avalikust huvist lähtudes või turunduse eesmärgil. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemise vastuväitele reageerime Me koheselt.

(6) Õigus esitada kaebusi – Teil on õigus esitada Meie kohta isikuandmete töötlemise osas kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee).

Enam teavet oma õiguste kohta leiate isikuandmete kaitse üldmääruse 3.peatükist.

Kui soovite kasutada Teile kuuluvat õigust isikuandmete osas või esitada küsimusi andmekaitsetingimuste kohta siis palun esitage Meile vastavasisuline taotlus e-posti aadressil: info@elmorent.ee. Vastame Teie taotlusele e-kirja teel reeglina mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Palun arvestage, et enne kui saame Teile väljastada Teie poolt soovitud teavet Teie isikuandmete osas, peame veenduma Teie isikusamasuses.

 

7. Millised isikuandmete turvalisusmeetmeid Me rakendame?

Rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku või omavolilise hävitamise, kaotsimineku, muutmise, avaldamise, omandamise või neile lubamatu juurdepääsu eest.

Oleme määranud isikuandmetele juurdepääsupiirangud.

Kasutame ainult neid volitatud töötlejaid, kes on andnud Meile piisava tagatise ning kelle võimesse töödelda isikuandmeid turvaliselt Me usume. Sõlmime kõikide oma volitatud töötlejatega kirjalikud lepingud, millega tagame, et iga Meie volitatud töötleja rakendab isikuandmete osas piisavaid kaitsemeetmeid.

 

8. Mida teha isikuandmetega seotud rikkumise korral?

Palun teavitage Meid koheselt Teile teadaolevatest isikuandmete rikkumistest või rikkumise ohust aadressil info@elmorent.ee. Me suhtume isikuandmete turvalisuse teemasse väga pühendunult ning reageerime koheselt võimalikule rikkumisjuhule.

 

9. Kellele avalikustame isikuandmeid?

Me avaldame Teie isikuandmeid või anname isikuandmetele juurdepääsu ametiasutustele või järelevalveasutusele, kui Meil on vastav juriidiline kohustus.

Me avaldame Teie isikuandmeid Meie volitatud töötlejatele, samuti isikutele, kellel on seaduslik õigus isikuandmete saamiseks.

Töötleme isikuandmeid reeglina Euroopa Majanduspiirkonna (lisaks EL-i riikidele Norra, Island ja Liechtenstein) piires. Juhul, kui Meil on vaja edastada isikuandmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda, siis toimub edastus isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete kohaselt.

 

10. Kui kaua säilitame isikuandmeid?

Me säilitame isikuandmeid nii kaua kuni see on kohustuslik või lubatud õigusaktide kohaselt või vajalik andmekaitsetingimustes märgitud eesmärkide saavutamiseks.

Näiteks juriidilise kohustuse eesmärgil töödeldavaid isikuandmeid säilitame nii kaua kuni vastav juriidiline kohustus on kehtiv (nt raamatupidamise seaduses sätestatud kohustus 7 aastat). Lepingu täitmisega ja vaidlustega seotud isikuandmeid säilitame kuni nõude aegumiseni.

Pärast isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist kustutame isikuandmed jäädavalt.

 

11. Andmekaitsetingimuste kehtivus ja kättesaadavus

Andmekaitsetingimused kliendile on kättesaadav Meie veebilehel www.elmorent.ee

Palun arvestage, et Me võime aeg-ajalt andmekaitsetingimusi muuta. Teavitame Teid muudatustest mõistliku aja ette.