Elmo Rent kasutustingimused

Viimati uuendatud: 29.10.2021

Käesolevad Elmo Rent kasutustingimused moodustavad õiguslikult siduva lepingu (Leping) teie (Teie, Kasutaja või Sõitja) ja Elmo Rent AS, registrikood 12994939, registrijärgne asukoht Kivi tn 12, Paldiski linn, Eesti Vabariik, või selle emaettevõtete, tütarettevõtete, esindajate, sidusettevõtete, agentide jne (Elmo Rent või Meie) vahel seoses kõigi Elmo Rendi ja Kasutaja vahelistele suhetega, mis on seotud Elmo Rendi  Platvormi (määratletud allpool) ja Autojagamisteenuste (määratletud allpool) kasutamisega. Selle Lepingu aktsepteerimisega nõustub Kasutaja Lepingu kohaldamise ja sisuga.

Alltoodud dokumendid on siduvad ja moodustavad Lepingu osa:

 1. kohaldatavad hinnad, lisatasud ja trahvid, nagu on kuvatud Elmo Rendi veebilehel (Hinnakiri).
 2. rakenduses Elmo Rent kuvatud juhised, käsiraamatud (sealhulgas Mootorsõiduki Kasutusjuhend) ja muud suunised;
 3. muud käesolevas Lepingus nimetatud äri- ja tootetingimused, sealhulgas teenuse kirjeldused, eeskirjad ja teated, sealhulgas meie Isikuandmete Töötlemise Reegid mis on kättesaadavaks tehtud veebisaidil https://elmorent.ee/andmekaitse/. Teie isikuandmete töötlemisele seoses Autojagamisteenuste kasutamisega;
 4. kohustusliku liikluskindlustuse ja kaskokindlustuse (olemasolu korral) tingimused;
 5. täiendavad riigi või linna kohta käivad tingimused (olemasolu korral), mis kehtivad piirkonnas, kus sõitmine aset leiab.

Tulenevalt Meie teenuste pidevast arengust, võime Lepingut igal ajal muuta meie teenuste turvalisuse ja töövõime tagamiseks, värskenduste juurutamiseks, juriidiliste kohustuste järgimiseks või meie teenuse ärilise rakendatavuse tagamiseks. Muudatused jõustuvad, kui muudetud Leping või selle lisatingimused tehakse kättesaadavaks Meie veebisaidil või rakenduses Elmo Rent. Kui jätkate Autojagamisteenuse kasutamist pärast muudatuste või lisatingimuste kättesaadavaks tegemist, siis peetakse seda muudatustega nõustumiseks. Jätame endale õiguse Teid muudatustest teavitada rakenduse Elmo Rent vahendusel, Teie Kontoga seotud kontaktandmeid kasutades või muul mõistlikul viisil.

1. Mõisted

 1. „Konto” – juurdepääs rakendusele Elmo Rent ja/või veebisaidile, mis sisaldab teavet ja dokumente Elmo Rent’i teenuste kasutamise kohta Autojagamisteenuste osutamise käigus, sealhulgas raamatupidamisdokumendid.
 2. „Autojagamisteenused” — Elmo Rent AS rakendab autojagamiskontsepti Elmo Rent, mis tähendab, etElmo Rent annab vastava kategooria sõiduki juhtimiseks kehtivat juhiluba omavale Kasutajale Kasutusajaks kasutada vaba Mootorsõiduki määratletud teeninduspiirkonnas vastavalt käesoleva Lepingu tingimustele, millega Kasutaja peab teenuse kasutamiseks nõustuma.
 3. „Rakendus Elmo Rent — nutitelefoni rakendus, mis võimaldab muu hulgas Elmo Rent Platvormi kaudu broneerida Mootorsõidukeid
 4. Elmo Rendi  Platvorm“ — tehnoloogiaplatvorm, mida haldab Elmo Rent, mis osutab Autojagamisteenuseid Rakenduse Elmo Rent kaudu.
 5. „Teie”, „Kasutaja” või „Sõitja” – isik, kes on registreerinud kasutajakonto Elmo Rendi  Platvormil ja kasutab selle kaudu Autojagamisteenuseid.
 6. „Rendipunkt” – Rakenduses Elmo Rent määratud punkt või piirkond, mille piires Kasutaja saab alustada sõitu, lõpetada sõidu ja Mootorsõiduki tagastada.
 7. „Mootorsõiduk“ – mootorsõiduk, sealhulgas elektrimootoriga sõiduk (k.a roller ja mopeed), mida Elmo Rent annab Kasutajale tasu eest kasutada käesoleva Lepingu alusel. Mootorsõidukite mudelid ja liigid on nähtavad veebisaidil ja rakenduses Elmo Rent.
 8. „Kasutusaeg“ – Mootorsõiduki kasutusperiood, mis algab Mootorsõiduki broneerimise hetkest ja lõpeb hetkel, mil Kasutaja on sõidu lõpetanud ja Mootorsõiduki tagastanud vastavalt Lepingule. Kasutusaeg on piiramatu, arvestades Lepingus sätestatud piiranguid.
 9. „Rakendusesisene Makse“ — kaardid, mida Kasutaja kasutab Rakenduse Elmo Rent kaudu Autojagamisteenuste eest tasumiseks.
 10. „Valitud Makseviis“ – kehtiv krediit- või deebetkaart või muu makseviis, mida Rakendus Elmo Rent toetab ja mis on seotud Teie Kontoga.
 11. „Kütusekaart“ — iga Mootorsõiduki (v.a elektrilise Mootorsõiduki) kütusekaart, mis on ette nähtud kütuse eest tasumiseks tanklas/teenindusjaamas.
 12. „Laadimiskaart“ – igas elektrilises Mootorsõidukis olev laadimiskaart, mis on ette nähtud elektrienergia eest tasumiseks laadimisjaamas.
 13. „IOT“ – Mootorsõidukile paigaldatud elektrooniline riistvaraline seade, mis turvab Mootorsõidukit, võimaldab seda digitaalselt rentida (lukustada/avada) ja registreerib Mootorsõiduki asukoha, Mootorsõiduki läbitud vahemaa, Mootorsõiduki kasutamise aja, kütuse kasutamise ja muud andmed, mis on seotud Mootorsõiduki ja selle kasutamisega ning edastab need andmed Elmo Rendile.
 14. „Isikuandmete Töötlemise Reeglid – Elmo Rendi isikuandmete töötlemise reeglid, mis sisaldavad teavet kasutaja isikuandmete töötlemise kohta, sealhulgas kasutaja kui andmesubjekti õiguste kohta.

2. Registreerimine ja Rakenduse Elmo Rent kasutamine

 1. Autojagamisteenuste kasutamiseks peate installima Rakenduse Elmo Rent ja registreerima kasutajakonto (Konto). Rakenduse Elmo Rent allalaadimisel seostatakse Teie mobiiltelefoni number Teie Kontoga ja lisatakse Meie andmebaasi. Registreerimisel peate esitama nõutud teabe ja laadima üles nõutud dokumendid.
 2. Olete kohustatud siduma Oma Konto Oma kehtiva krediit- või deebetkaardiga või muu makseviisiga, mida Rakendus Elmo Rent toetab (Valitud Makseviis).
 3. Kui Kasutaja ei sisesta õigeid andmeid või sisestab ebaõigeid või valeandmeid, loetakse Kasutaja registreerimine kehtetuks ja see tühistatakse.
 4. Pärast registreerumistaotluse esitamist peate Rakendusse Elmo Rent laadima üles foto Oma kehtivast juhiloast vastavalt Lepingu punktile 4.
 5. Rakenduses Elmo Rent esinevate vigade puhul teeme kõik selleks, et need võimalikult kiiresti kõrvaldada, kuid Te mõistate ja kinnitate, et rakenduse kasutamine võib tehniliste vigade tõttu aeg-ajalt piiratud olla ja Meil ei ole võimalik Rakenduse Elmo Rent lakkamatut veatut toimimist tagada. Me ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud Rakenduse Elmo Rent mittetoimimisest või soovitud viisil kasutamise võimatusest.
 6. Elmo Rent jätab endale õiguse Teie registreerimisest keelduda, kui on alust eeldada, et Te ei tegutse kooskõlas Lepinguga.
 7. Kasutajal on keelatud registreerida Elmo Rendi platvormile mitut kontot, müüa Oma Kontot kolmandale isikule ega seda kolmandale isikule kasutada anda või luua Elmo Rendi platvormil võlts-, ebaseaduslikku või valekontot.
 8. Kasutajal ei ole lubatud lubada mis tahes kolmandatel isikutel Kasutajakontot kasutada.
 9. Kasutajal ei ole lubatud avaldada Konto sisselogimisandmeid kolmandale isikule. Kasutaja vastutab Konto turvalisuse ja Kasutaja sisselogimisandmete konfidentsiaalsuse tagamise eest.
 10. Oma Kontot luues ja kasutades Te:
  1. nõustute Konto loomisel kasutama ainult Oma pärisnime, täpseid isiku- ja maksekaardi andmeid ning hoidma selle teabe alati ajakohasena;
  2. nõustute, et Teil võidakse paluda esitada Oma kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, elukoha aadress);
  3. nõustute, et Autojagamisteenustele juurdepääsu saamiseks ja säilitamiseks võidakse Teilt nõuda Teie isiku tuvastamist juhiloa, isikutunnistuse või riigiasutuse väljaantud muu isikut tõendava dokumendi pildi abil;
  4. vastutate Oma Kontole juurdepääsu ning Oma Konto kontrolli ja turvalisuse eest ning kõigi Teie Konto kaudu tehtud toimingute eest, välja arvatud juhul, kui olete teatanud Oma Konto väärkasutamisest vastavalt käesoleva Lepingu punktile 11;
  5. nõustute Meie õigusega Konto kasutamine ajutiselt peatada või blokeerida määral, milles see on vajalik: i) Rakenduse Elmo Rent õiguspärase kasutamise tagamiseks, sealhulgas kelmuste ennetamiseks, riskide analüüsimiseks, uurimiseks ja klienditoe eesmärkide saavutamiseks; ii) tagamaks, et järgite Lepingus sätestatut; iii) õigusakti, kohtulahendi või õiguskaitseorgani või muu haldusorgani või riigiasutuse korralduse täitmiseks; või iv) muu Lepingutingimuse täitmiseks.
 11. Kasutaja peab viivitamata teavitama Elmo Renti, et võimaldada Elmo Rendil blokeerida juurdepääs Kontole vältimaks väärkasutamist, kui:
  1. kolmas isik on saanud loata juurdepääsu Teie Kontole või kasutab Teie Kontot ilma loata;
  2. seade, kuhu rakendus Elmo Rent on installitud, läheb kaotsi või hävib;
  3. sisselogimise andmed lähevad kaduma või saavad teatavaks kolmandale isikule;
  4. Konto on ohus või kolmandal isikul on võimalik seda kasutada;
  5. muu olukord, mille tõttu võite Oma Konto üle kontrolli kaotada.
 12. Kui Elmo Rent on käesoleva Lepingu punktis 11 nimetatud teate kätte saanud, siis blokeeritakse Kasutaja Konto esimesel võimalusel.

3. Litsentsid ja intellektuaalomandiõigused

 1. Elmo Rendi Platvormil registreerudes annab Elmo Rent Kasutajale tühistatava, võõrandamatu ja all-litsentsimise õiguseta lihtlitsentsi Elmo Rendi Platvormi kasutamiseks Autojagamisteenuste eesmärgil.
 2. Kõik intellektuaalomandiõigused, mis on seotud tarkvara, dokumentatsiooni või teabega, mida Elmo Rent kasutab või välja töötab või mida Elmo Rendi nimel kasutatakse või välja töötatakse Lepingu alusel infoühiskonna teenuste osutamise ajal (sh Elmo Rendi Platvorm ja sellesse üleslaaditud materjal), kuuluvad Elmo Rendile. Kasutaja ei tohi kopeerida, muuta, kohandada, pöördprojekteerida, dekompileerida ega muul viisil selgitada välja Elmo Rendi Platvormi lähtekoodi ega muu Elmo Rendi kasutatava tarkvara lähtekoodi ega võtta välja ega kasutada Elmo Rendi Platvormil olevaid andmeid ärilistel eesmärkidel või muudel eesmärkidel kui Autojagamisteenuste kasutamine. Kasutaja kasutab Elmo Rendi Platvormi üksnes oma isiklikel, mitteärilistel eesmärkidel.
 3. Elmo Rent ei anna mingeid kinnitusi ega garantiisid ega tee mingeid avaldusi seoses Elmo Rendi Platvormi kvaliteediga, sealhulgas ilmsete või varjatud puuduste puudumisega, tavapäraseks või konkreetseks otstarbeks (eriotstarbeks) sobivusega ning Elmo Rent ei ole kohustatud rahuldama Kasutaja nõudeid seoses Elmo Rent Platvormi kvaliteediga.

4. Juhiloa ja juhtimisõiguse kontroll

 1.  
 2. Kasutajad peavad üles laadima ja kinnitama oma isikusamasust ja konkreetse Mootorsõiduki kategooria juhiloa olemasolu veebipõhise kinnitusprotsessi kaudu vastavalt rakenduses Elmo Rent toodud juhistele.
 3. Olenemata sellest jätab Elmo Rent endale õiguse nõuda Teilt igal ajal juhiloa kehtivuse tõendamist.
 4. Pärast juhiloa kehtivuse edukat kontrolli aktiveerib Elmo Rent rakenduses Elmo Rent Kasutaja õiguse broneerida Mootorsõiduk kasutuspiirkonnas vastavalt kättesaadavusele.
 5. Kasutajal on õigus kasutada Autojagamisteenust, kui: 
  • on vähemalt 20 aastane;
  • tal on kehtiv juhiluba (v.a Vene Föderatsiooni poolt väljastatud juhiluba);
  • tervislik seisund võimaldab tal Mootorsõiduki juhtimist vastavalt kohalikele liiklusseadustele.
  • ta ei ole joobeseisundis – alkoholi, narkootikumide, psühhotroopsete ainete mõju all või muude psühhotroopsete ravimite mõju all, mis võivad pärssida juhtimisvõimet.
  • Kui Kasutaja juhtimisõigus võetakse ära, peatatakse, tunnistatakse kehtetuks või juhiluba läheb kaduma, siis ei tohi Kasutaja Mootorsõidukit kasutada. Kasutaja kohustub juhitimisõiguse äravõtmisest, kehtetuks tunnistamisest, peatamisest või kaotsiminekust Elmo Renti viivitamata teavitama.
  • Kasutajal on rangelt keelatud lubada kolmandatel isikutel Mootorsõidukeid juhtida, v.a. Elmo Rendi eelneval kirjalikul nõusolekul. Selle nõude igakordsel rikkumisel peab Kasutaja maksma leppetrahvi Hinnakirjas ja Trahvides sätestatud summas.

5. Tasu ja trahvid

 1. Kasutajalt võetakse tasu ja lisatasu Autojagamisteenuste kasutamise eest vastavalt Rakenduses Elmo Rent kättesaadavate Autojagamisteenuste kasutamise ajal kehtiva Lepingu, Hinnakirja, Lisatasude ja Trahvide alusel.
 2. Autojagamisteenuse tasu sõltub (i) Kasutusajast ja (ii) Mootorsõidukiga läbitud vahemaast.

(i) Autojagamisteenuse tasu Kasutusaja eest arvutatakse Mootorsõiduki luku avamise hetkest või tasulise broneeringu korral alates tasulise broneerimisaja algusest kuni Mootorsõiduki Rendipunkti tagastamise ja sõidulõpetamiseni vastavalt punktile 7.2.3.

(ii) Autojagamisteenuse tasu iga Mootorsõidukiga läbitud kilomeetri eest arvutatakse järgmiselt: Mootorsõidukiga läbitud kilomeetrite arv korrutatakse Hinnakirjas ja Trahvides märgitud kilomeetri hinnaga. Mootorsõidukiga läbitud vahemaa ümardatakse ülespoole lähima (kõrgema) täiskilomeetrini.

 1. Mootorsõiduki esialgne broneerimisaeg, mille pikkus on märgitud Rakenduses Elmo Rent, on tasuta. Kui esialgne broneerimisaeg on lõppenud, alustatakse rendiperioodi automaatselt.
 2. Kehtestatud tasudele võivad kohalduda riiklikud ja kohalikud maksud, mida arvestame ja kogume Meie.
 3. Vastavalt Lepingule ning Hinnakirjale ja Trahvidele võivad kohalduda Mootorsõiduki puhastamisega seotud lisatasud.
 4. Kasutaja vastutab kõigi tasumisele kuuluvate maanteemaksude, parkimistasude jms tasumise eest.
 5. Kasutaja kohustub tasuma kõik tasud, leppetrahvid, muud trahvid ja/või lisatasud, mis tulenevad mis tahes Mootorsõiduki teiepoolsest kasutamisest, valest parkimisest (nt väljaspool Rendipunkti), sh parkimiseeskirjade eiramisest Rendipunktis, või kui olete rikkunud Lepingut või mis tahes seadust, normi, määrust või korda Autojagamisteenuste kasutamise ajal.
 6. Elmo Rendil on õigus nõuda leppetrahvi juhul, kui Kasutaja rikub käesoleva Lepingu tingimusi. Leppetrahvid on toodud käesolevas Lepingus ning Hinnakirjas ja Trahvides, millega saab tutvuda Elmo Rendi veebilehel. Leppetrahvi tasumine ei vabasta Kasutajat kohustusest täita Lepingust tulenevaid kohustusi. Kasutaja on kohustatud maksma Elmo Rendile leppetrahvi:
  1. kui Mootorsõiduki lisavarustus/tarvikud (nt süütevõti, laadimiskaabel, kodulaadija) on saanud kahjustada, hävinud või kadunud;
  2. Mootorsõiduki interjöör/eksterjöör või Mootorsõiduki mis tahes osa on saanud kahjustada;
  3. Mootorsõidukis suitsetamine ja/või e-sigarettide kasutamise eest;
  4. sõidu lõpetamisel väljaspool Rendipunkti.
  5. Kütusekaardi ja/või Laadimiskaardi väärkasutamise eest, sealhulgas varastamise eest;
  6. agressiivse, ohtliku sõidu, kiiruspiirangute ja liikluseeskirjade eiramise, ebaseadusliku võidusõidu või driftimise eest, ohtlike veoste transportimise eest, hooletu juhtimise eest või mistahes muu tegevuse eest, mis ei kujuta endast Mootorsõiduki kasutamist tavapäraseks sõitmiseks;
  7. alkoholi, narkootikumide, psühhotroopsete ja/või muude psühhoaktiivsete ainete mõjul sõitmise eest;
  8. kolmandale isikule oma konto kasutamise võimaludamise eest;
  9. kütuse varastamise ja kütuse varastamise katse eest;
  10. Mootorsõidukisse vale kütuse tankimise eest;
  11. Mootorsõiduki interjööri toidu või vedelikega määrimise eest, muu prügi Mootorsõidukisse jätmise eest;
  12. Mootorsõidukile tekitatud kahjustuste varjamise või koheselt  kahjustusest teavitamata jätmise eest, sh autoõnnetuse/kahju eest vastutamisest kõrvalehiilimise eest;
  13. Mootorsõiduki varguse või varguse katse eest.
  14. Mootorsõiduki tühja akuga / kütusepaagiga tagastamise eest.
  15. muude rikkumiste eest, mis on loetletud Elmo Rendi veebilehel avaldatud kehtivas Hinnakirjas ja Trahvides, mida Elmo Rent võib ühepoolselt muuta.
  16. Elmo Rendil on õigus Kasutajalt nõuda viivist arvete tasumisega hilinemise eest, Viivist arvestatakse maksetähtajale järgnevast kalendripäevast 0,15% tasumata iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.

6. Maksetingimused

 1. Sõltuvalt sõidu toimumise kohas toetatud makseviisidest saate tasuda Autojagamisteenuste eest rakendusesisese maksega, kui see on saadaval rakenduse Elmo Rent kaudu.
 2. Te annate Meile loa debiteerida kõik maksmisele kuuluvad tasud, trahvid, maksud ja muud omavalitsusüksusele tasumisele kuuluvad summad, kasutades Teie Valitud Makseviisi, mis on Teie Kontoga seotud. Elmo Rent debiteerib eelnimetatud tasud Kasutaja Valitud Makseviisist automaatselt.
 3. Teie kohustus maksta Autojagamisteenuste ja muude tasude, trahvide jms eest on täidetud hetkest, mil vastav summa Teie Valitud Makseviisist debiteeritakse. Enne Autojagamisteenuste kasutamist peate tagama, et Teil on Valitud Makseviisis piisavalt raha.
 4. Kui see makseviis ebaõnnestub ja/või Teie Valitud Makseviisis ei ole piisavalt raha, võidakse kasutada muid kogumisprotseduure. Te kohustute hüvitama kõik Meile võlgade sissenõudmisega tekkinud kulud, sealhulgas mõistlikud õigusabikulud, kui Te ei tasu maksmisele kuuluvaid summasid maksetähtpäevaks.
 5. Kohustute Meid koheselt teavitama, kui Teie Kontoga seotud Valitud Makseviisiga seoses on toimunud muudatusi, mis võivad takistada Meil Lepingujärgsete tasude debiteerimist.
 6. Kui Elmo Rent ei saa summat Teie Valitud Makseviisi kasutades eelautoriseerida vastavalt puktis 6.3 sätestatule või Teie Valitud Makseviisi kasutades debiteerida vastavalt punktis 6.2 sätestatule, siis on Elmo Rendil õigus Kasutusaeg peatada või lõpetada. Sellisel juhul on Kasutaja kohustatud sõidu viivitamata lõpetama ja Mootorsõiduki Tegevuspiirkonda tagastama või järgima muid Elmo Rendi antud juhiseid. Kasutusaeg peatatakse seniks kuni Kasutaja hüvitab kogunenud teenustasu.
 7. Kui Kasutaja on Autojagamisteenuste kasutamise eest eelnevalt tasu maksetähtpäevaks maksmata jätnud, on Elmo Rendil õigus nõuda kasutajalt teenuste eest teatud summas ettemakset enne Autojagamisteenuste kasutamise alustamist.
 8. Rakendusesisese Makselahenduse kaudu tasumisel ei vastuta Elmo Rent võimalike kolmandate isikute (nt mobiilioperaatorid, pangatasud) maksekulude eest. Need teenusepakkujad võivad Elmo Rendi Rakendusesisese Makselahenduse kaudu tehtavate maksete töötlemisel küsida lisatasusid. Elmo Rent ei vastuta selliste tasude eest ja ütleb lahti igasugusest vastutusest selles osas. Teie Valitud Makseviisile võivad kehtida ka täiendavad tingimused, mille on kehtestanud kolmandast isikust makseteenuse pakkuja; enne makseviisi kasutamist tutvuge palun vastavate tingimustega.
 9. Elmo Rent vastutab Rakendusesisese Makselahenduse toimimise eest ja pakub tuge probleemide lahendamisel. Rakendusesisese Maksmisega seotud vaidluste lahendamine toimub samuti meie kaudu. Maksetugiteenuse saamiseks pöörduge e-posti aadressil info@elmorent.ee. E-posti teel edastatud päringutele vastatakse ühe tööpäeva jooksul. Elmo Rent lahendab Rakendusesisese Maksmisega seotud kaebused ja taotlused kahe tööpäeva jooksul.
 10. Elmo Rendil on oma äranägemise järgi õigus seada Autojagamisteenustele krediidilimiit. Elmo Rendil on ainuõigus igal ajal eelnimetatud krediidilimiiti muuta, tühistada, vähendada või suurendada.
 11. Pärast iga Autojagamisteenuste osutamist loob ja edastab Elmo Rent Kasutajale Autojagamisteenuste osutamise tasu, sealhulgas lisatasude, trahvide jms (kui neid on) kviitungi. Kviitungid väljastatakse vastavalt kehtivatele seadustele. Kõik Autojagamisteenuste kviitungid on teile kättesaadavad Konto kaudu.

7. Mootorsõiduki kasutamine

7.1 Mootorsõiduki juhtimise alustamine

 1. Enne sõidu alustamist peab Mootorsõiduk olema broneeritud Rakenduses Elmo Rent. Mootorsõiduki saab broneerida tasuta Rakenduses Elmo Rent märgitud ajavahemikuks. Tasuta broneerimisaeg algab siis, kui klõpsate Rakenduses Elmo Rent nupul „Rendi” (või samaväärsel nupul). Kui Kasutaja ei alusta tasuta broneerimisaja jooksul sõitu algab tasuline rendisessioon automaatselt. Kasutajal on lubatud broneering igal ajal lõpetada.
 2. Kasutusaeg algab Mootorsõiduki broneerimise hetkest.
 3. Mootorsõiduki juurde jõudmisel peab Kasutaja valima sobiva käsu Mootorsõiduki avamiseks või – pärast sõidu lõpetamist — lukustamiseks.
 4. Kasutaja kontrollib Mootorsõiduki sisemust ja välimust veendumaks, et Mootorsõidukil ei oleks selgelt nähtavaid kahjustusi, ning kohustub kontrollima, kas kõik Mootorsõiduki tarvikud ja lisaseadmed nagu süütevõti (olemasolu korral), Kütusekaart/Laadimiskaart ja Mootorsõiduki dokumendid ja käsiraamatud on Mootorsõidukis. Juhul, kui kahjustusele on kinnitatud silt, on sellisest kahjustusest juba Elmo Rendile teatatud. Kui Kasutaja tuvastab kahju ilma sellele lisatud märgistuseta, peab Kasutaja Elmo Rendileviivitamata teatama kõikidest tuvastatud puudustest e-kirja teel (info@elmorent.ee) . Vastasel juhul võidakse kõiki teatamata kahjusid käsitleda Kasutaja poolt Kasutusperioodi vältel põhjustatutena.
 5. Mootorsõiduki käivitamiseks kasutage Mootorsõidukis hoitavat süütevõtit. Kui Mootorsõiduk ei vaja süütevõtit, käivitatakse Mootorsõiduk nupu ja piduripedaali samaaegse vajutamisega.

7.2 Rendipunktid, sõidu lõpetamine ja Mootorsõiduki tagastamine

 1. Kasutaja saab Mootorsõiduki kasutamist alustada ja tagastada ainult Rendipunkti, mis on näidatud rakenduses Elmo Rent. Kasutaja võib Mootorsõiduki tagastada väljaspool Rendipunkti ainult Elmo Rendi eelneval nõusolekul. Kui Elmo Rent nõustub Mootorsõiduki tagastamisega väljaspool Rendipunkti, võtab Elmo Rent vastavalt Hinnakirjale ja Trahvidele tasu Kasutaja Mootorsõiduki transportimise eest tagasi Rendipunkti.
 2. Kasutaja on kohustatud tagastama Mootorsõiduki seisukorras, mis ei ole halvem kui Mootorsõiduki vastuvõtmise seisukord, võttes arvesse tavapärast kulumist. Juhul, kui Kasutaja avastab Kasutusperioodil tekitatud kahju, peab Kasutaja Elmo Rendile sellest viivitamata teavitama.
 3. Kasutaja võib igal ajal lõpetada Kasutusaja, tagastades Mootorsõiduki vastavalt käesolevale Lepingule. Mootorsõiduki tagastamiseks peab Kasutaja:
  1. parkima Mootorsõiduki Rakenduses Elmo Rent osutatud Rendipunkti kohta, kus sellele saab igal ajal avalikult juurde pääseda, ning kooskõlas kehtivate liikluseeskirjade ja -korraldusega ja/või muude õigusaktide, eeskirjade või piirangutega, mis on seotud parkimisega Rendipunkti vastavas asukohas;
  2. lülitama mootori välja ja asetama süütevõtme (olemasolu korral) Mootorsõidukis määratud kohta;
  3. veenduma, et Kasutaja isiklikke esemeid ja / või prügi ei jäänud Mootorsõidukisse;
  4. veenduma, et kõik Mootorsõidukis algselt olnud dokumendid, Kütusekaart/Laadimiskaart ja muud tarvikud on endiselt Mootorsõidukis;
  5. aknad ja uksed nõuetekohaselt sulgema; ja seejärel valima rakenduses Elmo Rent käsu „Sessiooni lõpetamine” (või samaväärse nupu). Pärast kõigi toimingute tegemist ja veendumist, et Mootorsõiduk on lukustatud, loetakse Kasutaja kasutamisaeg lõpetatuks.
 4. Mootorsõidukit ei tohi tagastada:
  1. piiratud juurdepääsuga asukohta;
  2. maa-alusesse parklasse;
  3. eraparkimisalale (nt koduõue);
  4. muule alale, kus parkimine on keelatud liikluseeskirjade ja -korraldusega.
  5. Kasutaja ei tohi Mootorsõidukit tagastada, kui Mootorsõiduk asub väljaspool Rendipunkti, Mootorsõiduki süüde on sisse lülitatud, uksed/aknad on avatud või mootor ei ole välja lülitatud.

5. Kui Kasutaja pargib Mootorsõiduki tasulisse parklasse, peab Kasutaja parkimise eest tasuma Kasutaja enda kulul.

6. Mootorsõiduki parkimisel peab Kasutaja võtma kasutusele kõik meetmed, et tagada Mootorsõiduki ohutus (st uksed on lukus, aknad on suletud, tuled ja audiosüsteem on välja lülitatud, süüde on välja lülitatud jne) ning tagatud oleks ka kolmandate isikute ja vara ohutus.

7. Kui Kasutusaega ei saa lõpetada, peab Kasutaja sellest viivitamata teavitama Elmo Renti  ning jääma Mootorsõiduki juurde, kuni klienditeenindus on otsustanud, kuidas edasi toimida.

7.3. Mootorsõiduki tankimine ja laadimine

 1. Igas Mootorsõidukis on Kütusekaart või Laadimiskaart. Mootorsõidukisse kütuse tankimiseks/Mootorsõiduki aku laadimiseks võib kasutada ainult Mootorsõidukis olevat Kütusekaarti/Laadimiskaarti. Kütusekaardi/Laadimiskaardi kasutamise korral sisaldub kütuse/laadimise hind Kasutaja poolt makstavas Autojagamisteenuse tasus ning seda ei võeta Kasutajalt eraldi. Kütusekaarti/Laadimiskaarti saab kasutada ainult kütuse ostmiseks/aku laadimiseks, mitte muuks otstarbeks.
 2. Kasutaja peab kütusepaagi uuesti täitma ainult Mootorsõidukile ette nähtud kütusetüübiga.
 3. Kütusekaardi/Laadimiskaardi kasutamine muudel sõidukitel või muude anumate täitmiseks kütusega on rangelt keelatud. Kui Kasutaja rikub seda keeldu, teatab Elmo Rent kõikidel juhtudel politseile omastamisest ning Kasutaja on kohustatud tasuma vastavalt Lepingule Hinnakirjas ja Trahvides märgitud leppetrahvi.
 4. Kasutaja on kohustatud heaperemehelikult hoidma Kütusekaarti/Laadimiskaarti ja jätma selle pärast kasutamist Mootorsõidukisse. Kütusekaardi/Laadimiskaardi kaotusest teavitab Kasutaja Elmo Rentikohe, kuid mitte hiljem kui 2 tunni jooksul alates sellest teadasaamisest ning on kohustatud tasuma vastavalt Lepingule Hinnakirjas ja Trahvides märgitud leppetrahvi.
 5. Kasutaja ei tohi tagastada tühja kütusepaagiga Mootorsõidukit. Mootorsõiduki kütusepaak loetakse tühjaks, kui kütusetase on 10% või väiksem.
 6. Kui elektrilise Mootorsõiduki aku tase langeb 20%-ni, peab Kasutaja sõidu lõpetama ja toimetama elektrilise Mootorsõiduki lähimasse laadimisjaama.

8. Tegutsemine õnnetuste, kahjustuste, puuduste ja remondi korral

 1. Kui Mootorsõidukil tekib rike, hoiatussignaalid hakkavad Mootorsõiduki armatuurlaual põlema, tekib kahtlane välismüra või kui Mootorsõidukit ei saa enam ohutult käitada, peab Kasutaja viivitamata, kuid mitte hiljem kui 1 tunni jooksul probleemist teada saamisest ning, sõltuvalt ohutasemest: (i) lõpetama Mootorsõiduki kasutamise, (ii) teavitama Elmo Rendi rakenduses Elmo Rent kuvatud telefoninumbril ja (iii) järgima Elmo Rendi edasisi juhiseid. Elmo Rendil on õigus ühepoolselt Kasutusaeg lõpetada.
 2. Kasutaja teavitab Elmo Renti ja asjaomaseid ametiasutusi (politsei, päästeteenistus vms) viivitamata telefoni teel õnnetusest, vargusest, tulekahjust või tekitatud kahjust või mis tahes muust Kasutaja poolt juhitava Mootorsõidukiga seotud kahjust. Sellisel juhul annab Elmo Rent Kasutajale juhised selle kohta, kuidas tegutseda ja Kasutaja peab järgima Elmo Rendi juhiseid. Kasutaja peab täitma liiklusõnnetuse akti ja tegema muid vajalikke toiminguid, et vältida või vähendada Mootorsõidukile, muule varale ja/või isikutele tekkivat kahju. See kehtib olenemata sellest, kas õnnetuse põhjustas Kasutaja või kolmas isik või kas kahju on väike või mitte.
 3. Kasutaja peab vastavalt punktile 7.1.5 teavitama Elmo Renti  telefoni teel õnnetustest, kahjustustest ja puudustest, mis ilmnevad Mootorsõidukil sõidu alguses.
 4. Kasutaja peab võtma vajalikke meetmeid tõendite säilitamiseks ja kahju leevendamiseks Elmo Rendigakonsulteerides.
 5. Kasutaja ei tohi võtta vastutust ega teha sarnaseid avaldusi kolmandatele isikutele Kasutaja juhitavat Mootorsõidukit puudutava õnnetuse korral. Kui Kasutaja teeb sellele keelule vaatamata vastutuse võtmise avalduse, kehtib see üksnes Kasutajale isiklikult. Sellise avaldusega ei ole seotud ei Elmo Rent ega Mootorsõiduki kindlustusandja.
 6. Elmo Rendil on õigus Mootorsõidukile põhjustatud kahju eest makstavale hüvitisele. Kui Kasutaja on saanud selliseid makseid, peab Kasutaja need ilma täiendava nõudmiseta üle kandma Elmo Rendile.
 7. Ainult Elmo Rendil on õigus valida remonditöökoda Mootorsõiduki remondiks puuduste ja kahju korral.
 8. Õnnetuse korral, mille järel Mootorsõidukit enam ei saa liigutada, lõpeb Kasutusaeg hiljemalt Mootorsõiduki üleandmisel Elmo Rendi poolt heaks kiidetud pukseerimisettevõttele.

9. Kindlustus

 1. Mootorsõidukil on kohustuslik liikluskindlustus, mille puhul kehtib Hinnakirjas sätestatud omavastutus, mis katab kohustusliku liikluskindlustuse piiranguid ja erandeid silmas pidades Teie vastutuse kolmandale isikule või kolmanda isiku füüsilisele varale Teie poolse Mootorsõiduki kasutamise tõttu tekitatud kahju. Te mõistate ja kinnitate, et vastutate endale ja kolmandatele isikutele tekitatud mis tahes kahju või kulude eest, mida kohustuslik liikluskindlustus ei kata, sealhulgas Teie enda kiirabitranspordi, haiglas viibimise ja raviga seoses tekkinud kulude eest.
 2. Elmo Rent jätab endale õiguse pakkuda kaskokindlustust Mootorsõidukile tekitatud kahju hüvitamiseks vastavalt kaskokindlustuse piirangutele ja eranditele.
 3. Kasutaja peab täitma kindlustusseltsi kehtestatud kohustusliku liikluskindlustuse ja kaskokindlustuse tingimusi. Kindlustustingimused avaldatakse Rakenduses Elmo Rendi veebisaidil.
 4. Kui kindlustusjuhtum toimus Kasutaja süül, on Kasutaja kohustatud tasuma vastava kindlustuse omavastutuse summa nii kohustusliku liikluskindlustuse kui ka kaskokindlustuse raames vastavalt Rakenduses Elmo Rent ja veebisaidil avaldatud Hinnakirjale. Juhul, kui kahjujuhtum ei toimunud Kasutaja süül, ei ole Kasutaja kohustatud omavastutuse summat tasuma. Omavastutuse summa tasumine või mittetasumine ei vabasta Kasutajat vastutusest.
 5. Kui Kasutaja rikub mis tahes kohustusliku liikluskindlustuse või kaskokindlustuse kindlustustingimust ning kui see toob kaasa kindlustusandja vabastamise kohustustest hüvitada kindlustuskahju vastava kindlustuskaitse alusel, siis ei kohaldu käesolevaga sätestatud kindlustuskaitse.

10. Kasutaja kohustused ja keelud, Kasutaja vastutus

 1. Kasutaja on kohustatud:
 2. käsitlema ja kasutama Mootorsõidukit vastavalt ettenähtud otstarbele, korrapäraselt ja heaperemehelikult, järgima tootja kasutusjuhendi sätteid ning juhtima ohutult, keskkonnasäästlikult ja kütusesäästlikult;
 3. teavitama Elmo Renti  viivitamata kõigist Mootorsõidukile tekitatud kahjustustest, sealhulgas kahjust, mis on tekkinud vägivalla, õnnetuse või mis tahes määrdumise tulemusel; Kasutaja kohustub viivitamata teavitama Elmo Renti  ja asjaomaseid ametiasutusi (nt politsei, päästeteenistus), kui Mootorsõiduk on hävinud, kahjustatud, läheb rikki või muul viisil muutub kasutuskõlbmatuks, samuti kohustub Kasutaja teavitama Elmo Renti  asjaoludest, mis takistavad Mootorsõiduki käitamist ja kasutamist.
 4. heaperemehelikult kaitsma Mootorsõidukit varguse eest (aknad peavad olema suletud ja kesklukustussüsteem lukustatud);
 5. kontrollima regulaarsete ajavahemike järel käitavaid vedelikke ja rehvirõhku pikematel sõitudel ning vajadusel reguleerima neid;
 6. kontrollima enne sõitu, kas Mootorsõidukil esineb ilmseid puudusi;
 7. hoidma Mootorsõidukit (seest ja väljast) puhtana ja korras. Kui Mootorsõiduk on pärast kasutamist tavapärasest rohkem määrdunud, on Kasutaja kohustatud maksma lisatasu Hinnakirjas ja Trahvides märgitud puhastamise eest;
 8. järgima kõiki kehtivaid õigusakte ja eeskirju (sh liiklusseadust ja -eeskirju);
 9. peatuma kohe, kui armatuurlaua ekraanil hakkab vilkuma hoiatuslamp ja võtma ühendust Elmo Rendiga, et arutada, kas sõitu võib jätkata;
 10. veenduma, et elektrilise Mootorsõiduki kasutamisel on akul reisi alustamise ajal piisav täituvus, et viia sõiduk reisi lõppemisel tagasi Rendipunkti ja vajaduse korral laadimisprotsessi nõuetekohaselt käivitada;
 11. kasutama Mootorsõidukit rakenduses näidatud Tegevuspiirkonnas. Kasutaja võib kasutada Mootorsõidukit väljaspool Tegevuspiirkonda ainult Elmo Rendi eelneval nõusolekul.
 12. andma Elmo Rendile teada Mootorsõiduki täpse asukoha igal ajahetkel kui seda küsitakse ja lubama Elmo Rendi nõudmisel Mootorsõiduki ülevaatust.
 13. Kasutaja ei tohi:
 • juhtida Mootorsõidukit alkoholi, narkootikumide või psühhotroopsete ainete mõjul või farmaatsiatoodete mõjul, mis võivad pärssida tema juhtimisvõimet. Elmo Rendil on alkoholi suhtes null-tolerants – kehtib range alkoholi keeld (0,0‰);
 • juhtida Mootorsõidukit, kui ta on haige või väsinud või kui juhtimine võib ohustada liiklusohutust, Mootorsõidukit või teisi isikuid;
 • juhtida Mootorsõidukit hooletult, agressiivselt või õigusvastaselt ega osaleda ebaseaduslikus võidusõidus või driftimises ega kasutada Mootorsõidukit muuks mittetavapäraseks sõitmiseks või veoks. Kõik Mootorsõidukid on varustatud IOT-ga, mis võimaldab kergesti tuvastada väärkasutust;
 • kasutada Kütusekaarti muude sõidukite tankimiseks või kasutada Laadimiskaarti muude sõidukite laadimiseks;
 • lülitada välja kõrvalistuja turvapatja, välja arvatud juhul, kui see on vajalik laste või imikute veoks, mille puhul kasutatakse istmekõrgendust/lasteistet kooskõlas punkti 10 lõike 2 alalõikega f. Kui kõrvalistuja turvapadi on välja lülitatud, peab kasutaja reisi lõppedes selle tagasi sisse lülitama;
 • vedada lapsi või imikuid ilma vajaliku istmekõrgenduse/turvaistmeta. Kasutaja peab järgima kõiki tootja juhiseid turvaistmete paigaldamise kohta;
 • kasutada Mootorsõidukit maastikusõiduks, mootorispordiüritusteks või mis tahes liiki võistlusteks, sõidukikatsetusteks, autokoolitusteks, isikute transportimiseks ärilistel tingimustel või kaubanduslikel vedudel (nt kullerteenused, toidu kohaletoimetamine), välja arvatud Elmo Rendi eelneval kirjalikul nõusolekul;
 • võimaldada kolmandal isikul juhtida Mootorsõidukit;
 • anda Mootorsõiduki allkasutusse, loovutada käesolevast Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi või võõrandada Mootorsõidukit teisele isikule;
 • kasutada Mootorsõidukit teiste sõidukite pukseerimiseks;
 • kasutada Mootorsõidukit ohtlike ja tuleohtlike, mürgiste või muul viisil ohtlike ainete veoks, kui need ületavad oluliselt majapidamises kasutatavaid koguseid;
 • kasutada Mootorsõidukit selliste esemete või ainete veoks, mis võivad pärssida sõiduohutust või kahjustada Mootorsõiduki interjööri oma laadi, suuruse, vormi või kaalu tõttu;
 • kasutada Mootorsõidukit väärtegude, kuritegude või muude õigusaktidega keelatud tegevuste toimepanemiseks;
 • suitsetada ja/või veipida või lubada teistel Mootorsõidukis suitsetada või veipida;
 • lubada Mootorsõidukisse lemmikloomi, välja arvatud juhul, kui nad on suletud transpordikastis, mis on ohutult paigutatud Mootorsõidukisse või selle pagasiruumi;
 • Mootorsõidukit ebatavaliselt ära määrida või jätta Mootorsõidukisse prügi;
 • vedada rohkem reisijaid kui Mootorsõidukite registreerimisel lubatud arv;
 • Mootorsõidukit ise remontida või muuta või lasta kolmandal isikul seda teha;
 • varjata liiklusõnnetuses saadud kahjustusi või hiilida kõrvale vastutusest liiklusõnnetuse/kahju eest;
 • üritada lugeda, kopeerida, muuta või kustutada IOT andmeid.
 • Kasutaja vastutab:
  • kahju eest, mis tekib Mootorsõidukile, Elmo Rendile või kolmandale isikule või tema varale Kasutusajal või ajal, mil Mootorsõiduk on Kasutaja valduses või Kasutaja kontrolli all, sh ajal, mil Mootorsõiduk on Kasutaja poolt broneeritud, käesoleva Lepingu ja/või kehtivate seaduste ja eeskirjade rikkumise eest. Selline kahju hõlmab Mootorsõiduki, selle võtmete (olemasolu korral) ja/või lisaseadmete, sh Kütusekaardi/Laadimiskaardi vargust või kaotust, Mootorsõiduki ja kolmanda isiku vara remondikulusid, kolmandate isikute vigastusi, Mootorsõidukite taastamise või transpordiga seotud kulusid ja kõrvalkahju, nt ekspertide tasusid, pukseerimistasusid, väärtuse vähenemist, täiendavaid asjajamiskulusid ning Mootorsõidukite või kolmanda isiku vara kasutamise võimatust.
  • kahju eest, mis tekib Mootorsõidukiga toime pandud liiklusrikkumiste, väärtegude või kuritegude tagajärjel. Kasutaja peab tasuma kõik sellest tulenevad kulud ja kahjud ja vabastab Elmo Rendi täielikult kolmandate isikute nõuetest.
  • leppetrahvi maksmise eest vastavalt käesolevale Lepingule ning Hinnakirjale ja Trahvidele. See ei mõjuta õigust nõuda kahju hüvitamist. Sellisel juhul arvatakse leppetrahv kahjust maha.
  • Kasutaja ei vastuta rikkumise eest, kui rikkumine pandi toime või kahju tekitati Elmo Rendi ja/või kolmanda isiku süül, välja arvatud juhul, kui Kasutaja vastutab käesoleva Lepingu alusel kolmanda isiku tegude eest.
  • Kasutaja ei vastuta Mootorsõiduki varasemast kasutamisest, käitamisest või tavapärasest kulumisest tingitud puuduste eest, kui Kasutaja teavitab kohe Elmo Renti telefoni teel või Rakenduse Elmo Rent kaudu ning järgib Elmo Rendi antud juhiseid.
  • Kasutaja süül toimunud kindlustusjuhtumi korral piirdub Kasutaja vastutus omavastutusega, mis on sätestatud Hinnakirjas. Käesolevas Lepingus sätestatud vastutuse piirangut ei kohaldata Lepingu rikkumise korral.
 • Lepingu mis tahes rikkumise korral rakendatakse trahv vastavalt Elmo Rendi trahvide hinnakirjale, sealhulgas on Elmo Rendil õigus ajutiselt või alaliselt peatada või lõpetada Autojagamisteenuste osutamine, mis tahes Mootorsõidukite kasutamine, lõpetada Kasutusaeg ja blokeerida koheselt juurdepääs Rakendusele Elmo Rent. Kasutajat teavitatakse kõigist sellistest väljajätmistest telefoni, e-posti teel või Rakenduse Elmo Rent kaudu.
 • Kasutaja kinnitab, et Sõidukile kahju tekkimisel on tema Omavastutuse summaks hinnakirjas lisateenuste ja trahvide sektsioonis nimetatud summa. Rikkudes Lepingust tulenevaid kohustusi võib Kasutaja vastutus ulatuda kuni 100%-ni Sõiduki maksumusest.

11. Elmo Rendi kohustused ja vastutus

 1. Elmo Rendi Platvormi pakutakse põhimõttel „nii nagu on“ ja „kui võimalik“. Me ei kinnita ega garanteeri Rakenduse Elmo Rent katkestusteta või veavaba kättesaadavust. Me ei kinnita ega garanteeri, et Elmo Rendi Platvormi või Rakenduse Elmo Rent kasutamisel kindlasti saab kasutada Autojagamisteenuseid.
 2. Eelkõige ütleme lahti kõikvõimalikest otsestest ja kaudsetest avaldustest, kinnitustest ja lubadustest ning me ei tee mingeid avaldusi ega kinnitusi ega anna lubadusi selle kohta, kas:
 3. Autojagamisteenuste kohta käiv teave (sh rakenduses kuvatud juhised) on täpne, täielik, õige, piisav, kasulik, õigeaegne või usaldusväärne;
 4. Autojagamisteenustes esinevad tõrked või vead parandatakse või kõrvaldatakse;
 5. Autojagamisteenused on kättesaadavad teatud kindlal ajal või Rendipunktis.
 6. Elmo Rent tagab, et Mootorsõiduk on heas korras ja seisukorras ning kõlbab kasutamiseks ja käitamiseks Lepingus toodud eesmärgil. Vigu või rikkeid, mis ei mõjuta liiklusohutust ega avalda lühiajalist mõju, samuti puudusi, mis ei ole tekkinud Mootorsõiduki ebaõige hoolduse tagajärjel, ei loeta puudusteks.
 7. Elmo Rent vastutab ainult Elmo Rendi või tema esindajate poolt tahtlikult tekitatud või raskest hooletusest põhjustatud kahju eest ning vastutus piirdub 500 euroga. Kohaldatava õigusega lubatud ulatuses on Elmo Rendi mittesüüline vastutus välistatud.
 8. Ulatuses, milles selline vastutuse piiramine on kohaldatava õigusega lubatud, ei vastuta Elmo Rent alltoodu eest:
  • kahju, mida Kasutaja on kandnud Autojagamisteenuste kasutamisega seotud hilinemise tõttu;
  • kahju, mida Kasutaja on tekitanud kolmandatele isikutele Autojagamisteenuste kasutamise ajal;
  • kaudne kahju, saamata jäänud kasum;
  • kahju, mis ületab nende Autojagamisteenuste hinda, mida ei osutatud või mida osutati mittenõuetekohaselt.
  • Elmo Rent ei vastuta kahju eest, mis on tekitatud Kasutaja asjadele, esemetele, riietele, mida Kasutaja Mootorsõidukis kannab või mis on Mootorsõidukis.
  • Elmo Rent ei vastuta Kasutajale tekitatud kahju eest, mis on tekkinud Mootorsõiduki kasutamise võimatuse tõttu, õnnetuse korral või muudel põhjustel, mida Elmo Rent ei saa mõjutada.

9. Miski käesolevas Lepingus ei piira ega välista Meie vastutust, mida ei saa kohaldatava seaduse järgi välistada ega piirata.

12. Ülesütlemine

 1. Elmo Rendil on õigus ühepoolselt Kasutusaeg lõpetada kooskõlas Lepinguga.
 2. Kasutajal on õigus ühepoolselt Kasutusaeg lõpetada kooskõlas Lepinguga.
 3. Elmo Rendil on õigus Mootorsõiduk tagasi võtta ja asendada see võrreldava Mootorsõidukiga igal ajal koostöös Kasutajaga.
 4. Kasutajal ei ole õigust võtta tagasi oma tahteavaldust alustada Kasutusaega.

13. Kohaldatav õigus

 1. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ja seda tõlgendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi õigusega.
 2. Teie kohustuste täitmisele võivad kohalduda kasutuspiirkonna seadused, näiteks kasutuspiirkonnas kehtivad liiklusseadused ja -eeskirjad (kohalikud õigusaktid) ja Te kohustute kohalikke õigusakte järgima.
 3. Nii Meie nõustume kui ka Teie nõustute pöördumatult ja tingimusteta, et Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi kohtutes ja kohtutes, mis menetlevad nende kohtute lahendite peale esitatud kaebusi ning nii Meie loobume kui ka Teie loobute õigusest vaidlustada meetluse algatamist neis kohtutes.
 4. Kui olete tarbija, võite tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, kui Autojagamisteenused ei vasta käesoleva Lepingu tingimustele. Sõltuvalt Teie elukohast võib Teil tarbijana olla õigus esitada taotlus kohalikus tarbijakaitseasutuses või Euroopa Komisjoni veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu aadressil: http://ec.europa.eu/odr.

14. Muud sätted

 1. Lepingu või Autojagamisteenustega seotud teated ja muu teave tuleb edastada Rakenduse Elmo Rent kaudu, saata e-kirja teel aadressile info@elmorent.ee või kasutades Meie veebilehel või Rakenduses Elmo Rent osutatud klienditoe kanaleid.
 2. Olete nõus sellega, et võime oma äranägemisel selle Lepingu ja sellega osaks olevad kokkulepped loovutada omal äranägemisel muule isikule.
 3. Lepingu ja Teie kohaldatava kasutuspiirkonna tingimuste vahelise konflikti või vastuolu korral kehtivad kasutuspiirkonna tingimused.
 4. Elmo Rent võib muuta või eemaldada Elmo Rendi Platvormi erinevaid osi või muuta Elmo Rendi Platvormi, selle funktsioone osaliselt või tervikuna igal ajal ilma ette teatamata.